Месец: април 2022

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА ВИДЕО УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

На 03.05.2022 г., от 10.00 часа, стартира подаването на проектните предложения в ИСУН 2020 На 12.04.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. На 03.05.2022 г., от 10.00 часа, стартира подаването на проектните предложения в ИСУН 2020 […]

До 5 май стопаните заявяват помощ за унищожени животни и пчелни семейства

От 26 април до 5 май 2022 г. животновъдите и пчеларите могат да подават заявления за обезщетения по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) бюджет за целевата подкрепа е в размер на […]

Мярка 6.4

Финансиране на неземеделски дейности в селски райони Те ще бъдат насочени към земеделски стопани и микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места. Предлага се финансовото подпомагане да бъде допълвано и възможност за комбиниране с кредити, които да се отпускат от Държавен фонд „Земеделие“. Период за прием на проекти: […]

Вижте каква е точната сума

Зелените директни плащания за Кампания 2021 г са в размер на 121,63 лв за хектар за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда..

Започна прием на заявления по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г.

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов от 18.04.2022 г. започва прием на заявления за подпомагане по мярка 12 „Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за кампания 2022.

Започна подписването на договори по пчеларската програма

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна подписването на договори по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2022 г.
2353 кандидата са одобрени за подпомагане. Тази година финансовият ресурс по програмата е в размер на 8 073 092 лева.

Нов целеви прием по подмярка 4.2 с 300 000 евро таван на проект

Общият бюджет е 39 млн. лв., проектонасоките са на обществено обсъждане. Публикуван е проект на насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР.

Как българският фермер ще кандидатства по плана за възстановяване, за какво и от кога?

След като ЕК одобри националния ни план за възстановяване и устойчивост, с който ЕС отпуска на България 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на механизма за възстановяване и устойчивост…

Безвъзмездно финансиране за подобряване на енергийната ефективност на МСП

Над 1000 българските малки и средни производствени фирми ще получат подкрепа за възстановяване от последици на пандемията COVID-19, чрез подобряване на ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

Държавна помощ за инвестиции в растениевъдство е активна от 8 март до 8 април 2022 г.

Не пропускайте възможността да получите до 120 000 лв. по „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.