За нас

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”

За организацията

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” обединява представители на бизнеса и е регистриран в Хасковския окръжен съд на 3 октомври 1997 г.

Активно започва да работи от 1999 г. Реализираните до сега проекти са свързани с изграждането на местни партньорски мрежи, с обучение /професионално и гражданско/, с подобряване на информираността и демократизацията на местните общности чрез изграждане на партньорства между: НПО, младите хора, бизнеса, академичните среди и публичните институции. Опазването на околната среда съпътства изпълнението на почти всички проекти на сдружението.

Нашата цел е да работим за подобряване на информираността, знанията и уменията на младежите и гражданите, като подобряваме социалната и бизнес средата и да създаваме условия за изравняване шансовете за социална интеграция и реализация на уязвимите социални групи главно на територията на Хасковска област, както и да осигуряваме подкрепа на знаещите и можещите за по-успешна и достойна социална и професионална реализация.

Основни дейности

СВР предлага следните услуги: организиране на семинари, конференции, курсове, кръгли маси, работни срещи, дискусии и обсъждания. Подготвяне и  издаване на обучителни материали, ръководства, брошури, дипляни, CD-та, информационни  материали,  видео-материали и други. Провеждане на социологически и социални проучвания, анализи и прогнози. Разработване на стратегически и планови документи на различни нива и в различни области и направления обслужващи местната и регионалната политика. Подкрепяне на различни обществено-частни партньорства, които подпомагане реализирането на местните политики и подобряване обслужването на гражданите. Разработване на документи за провеждането на тръжни процедури, проекти и бизнес планове, консултации на общини, предприемачи и неправителствени организации. Организиране на изложби, изложения, концерти, състезания, конкурси и други дейности, свързани с реализираните от СВР, неговите партньори или контрагенти проекти.

Опит

СВР развива стопанска дейност като до момента е извършвала поредица от:

  • Социологически проучвания;
  • Анализи, стратегии, програми и проекти главно в областта на местното самоуправление, екологията, туризма, културата и развитието на селските райони;
  • Обучения и информационни кампании, както и тяхната логистика;
  • Рекламни и информационни материали, ръководства и наръчници и добри практики;
  • Предварителни, междинни и последващи оценки и доклади за регистрация на постигнати стратегически, проектни и институционални резултати;
  • Документи за конкретни тръжни процедури;
  • Консултации свързани с разработването и управлението на проекти с европейско финансиране, както и тяхното управление;
  • Бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативни продукти.
Права за ползване

Този уеб сайт е собственост на Съюз за възстановяване и развитие и е разработен с финансовата подкрепа на ОП „Добро  управление“. В него са публикувани материали финансирани и по други програми и проекти изпълнявани от Сдружението. Всички те целят да информират и да подпомогнат работещите фирми, земеделските производители и НПО по различни проекти и обществено значими теми.

Особен акцент се поставя на процеса на кандидатстване и управление на проектите, за да може по този начин да се повиши проектната активност на гражданските сдружения и бизнеса и да се оптимизира ефективността и ефикасността от всеки реализиран проект.

Предлагат се поредица от обучителни и информационни материали, които ще увеличат знанията и ще подобрят уменията на посетителите на сайта в областта на проектния мениджмънт и социално значимите теми.

Лесният достъп до сайта и до публикуваната в него богата информация гарантира информираност, придобиване на умения и знания за гражданското общество, за проектното менажиране, за социалното предприемачество и социалните услуги, за селското стопанство, за местно управление, туризма, екологията и др. Актуалните местни, регионални и европейски политики са проследяват компетентно и подробно. Консултантският екип осигурява възможност за получаване на бързи и компетентни отговори на представителите на бизнеса, земеделските производители, НПО и публичните власти.

Съюз за възстановяване и развитие поддържа актуална информация на уеб сайта, от източници, които се третират за достоверни.

Съюз за възстановяване и развитие има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб сайта.

Администраторът на сайта не носи отговорност за верността и съдържанието на информационните материали, публикувани на сайта му от други източници и/или от трети лица.

Европейската комисия не носи отговорност за публикуваната информация или за нейната бъдеща употреба. Отговорността за публикуването на съдържанието на разработените материали и дадените отговори се носи от администратора.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уеб сайт е приложимо българското законодателство.