Прессъобщение

На 17 септември 2019 г. от 10:00 часа в залата на Исторически музей – Хасково се провежда информационен ден по проект „Засилване на социалния предприемачески дух чрез създаване на подкрепящи иновативни структури в трансграничния регион“.

Проектът с акроним SOCIAL FORCES се финансира от програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020“ и е с продължителност 24 месеца. Партньори в изпълнението на проектните дейности са девет организации от България и Гърция:

  • Регионална агенция за развитие на Родопи С.А. – Гърция
  • Община Хасково – България
  • Търговско-промишлена палата на Ксанти – Гърция
  • Палата на Драма – Гърция
  • НПО Гноси Анаптиксиаки – Гърция
  • Хасковска търговско-промишлена палата – България
  • Съюз за възстановяване и развитие – България
  • Факултет по икономически и социални науки, ПУ „Паисий Хилендарски” – България
  • Македонски университет, Катедра по образователна и социална политика – Гърция

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на равнищата на заетост в трансграничната зона, да се дадат нови знания и да се повиши осведомеността, даваща възможност на хората в трансграничния район да разберат напълно условията, необходими за старт на социално предприятие, за неговото развитие и възможността то да допринася ефективно и ефикасно за решаването социалните предизвикателства по устойчив начин.

Стъпки към постигането на тази основна цел са поставените от партньорите специфични цели:

1. Да се подобрят уменията и знанията на създателите на политики по въпросите за националните и регионалните схеми за подкрепа и насърчаване на социалното предприемачество.
2. Да се установи какви регламенти и мерки ще подпомогнат този сектор, както и да се установят ненужните правни бариери.
3. Да се даде възможност на създателите на политики да се запознаят с най-важните аспекти на правната рамка и публичните политики, разработени в този сектор от всяка страна.
4. Да се повиши капацитетът на създателите на политики и на местните заинтересовани страни за откриване на потребностите на социалните предприемачи и за определянето на общи стратегии и най-добри практики, насърчаващи подкрепата и иновациите на социалните предприемачи.
5. Да се повиши броят и видът на наличните инструменти в трансграничната територия за насърчаване на моделите на социално предприемачество, които отговарят на нуждите на местната общност, като се идентифицират и тестват нови подходи и се използва съвместната работа и сътрудничеството.
6. Да се подобрят предприемаческите компетенции на човешките ресурси на социалните предприятия и на хората, които планират да развиват бизнеса си в областта на социалната икономика.
7. Да се повишат знанията и уменията за създаване и управление на структурите на социалното предприемачество.

В резултат на изпълнените проектни дейности се очаква да бъдат идентифицирани и анализирани регионалните потребности в областта на социалното предприемачество, а също така да бъде повишена осведомеността за ползите от сектора на социалното предприемачество за обществото и икономиката. Очаква се да бъде създаден и внедрен инструмент за повишаване на нивото на предприемачески умения, за насърчаване на предприемаческите нагласи и уменията на лицата, заинтересовани от създаването на социално предприятие, или лица, работещи в социално предприятие, чрез симулации на реални бизнес и житейски ситуации.

Предоставянето на обучителна програма и обучителни материали е насочено към развиване на компетенциите на предприемача за стартиране и управление на социално-икономическо предприятие.

Като партньор по проекта Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково до момента е организирало и провело обучително пътуване на представители на целевите групи до Комотини и Ксанти, по време на което българските представители са се запознали с богатия опит на социалните предприемачи в Гърция.

Разработени и отпечатани са информационни материали, както и наръчник „Как да стартираме социално предприятие“, даващ на начинаещия предприемач важни насоки и полезна информация за начина за създаване на социално предприятие, начина на финансиране на социалните предприятия, нормативната рамка в България, регионални и национални структури и контакти.

Предстои да бъде проведен 50-часов обучителен семинар за представители на целевите групи.


Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на трансграничния регион“(SOCIAL FORCES), договор № В2.9с.04, се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.