Проведена бе четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ организира провеждането на четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES, която се състоя на 14.03.2019 г. в Хасково.

По време на работната дискусия бе отчетен напредъкът на всеки партньор съобразно графикът за изпълнение на дейностите. Планирани бяха начинът и времето за изпълнение на предстоящите дейности. Обсъдена бе електронната платформа, по чието завършване в момента работят всички партньори. Също така бяха координирани действията от страна на българските и гръцките партньори в изготвянето на съвместна пътна карта, която ще помогне на заинтересованите страни да се запознаят със социално предприемачество. От страна на гръцките партньори се подготвят учебни материали, които ще бъдат преведени на български език и ще се използват и в България.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на трансграничния регион“(SOCIAL FORCES), договор № В2.9с.04, се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.