Обучителен семинар „Мениджър на социално предприятие“

В рамките на проект SOCIAL FORCES, изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ от 7 до 18 октомври 2019 г. в Хасково се проведе 50-часов обучителен семинар за мениджъри на социално предприятие. В него взеха участие както представители на действащи социални предприятия в региона, така и желаещи да започнат и да развиват такъв вид предприемачество в бъдеще.

В рамките на 5 обучителни модула участниците бяха въведени в концепцията за социалното предприемачество и бяха запознати с ключови въпроси на управлението на социалните предприятия, с организационното поведение, маркетинга и проблемите на износа. Семинарът се проведе в съответствие с концепцията и разработените обучителни материали от гръцките партньори по проект SOCIAL FORCES, като бе допълнено с практически занятия и дискусии.

След приключване на обучителния курс участниците получиха сертификати.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на трансграничния регион“(SOCIAL FORCES), договор № В2.9с.04, се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.