Обучително пътуване на български предприемачи в Гърция по проект SOCIAL FORCES

На 15.10.2018 г. се проведе обучително пътуване на представители на социалното предприемачество от хасковския регион в социални предприятия на гръцка територия. Пътуването бе организирано от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ със съдействието на гръцките партньори по проект SOCIAL FORCES.

Българските социални предприемачи посетиха три гръцки социално кооперативни предприятия и се запознаха с тяхната история и добри практики. Посетено бе и събитието „Социалната икономика: предизвикателство на нашето време“, организирано от Мрежата на социалните кооперативни предприятия в региона на Източна Македония и Тракия, по време на което българските гости представиха мостри на свои продукти и намериха нови партньори от гръцка страна.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на трансграничния регион“(SOCIAL FORCES), договор № В2.9с.04, се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.