Ролята на гражданското участие в процеса на вземане на решения в местните публични политики

Намираме се в период на новоизбрани местни власти, когато е много важно да знаем какви са нашите граждански права и какви реални възможности като граждани имаме, за да можем да се включваме в процеса на вземане на политически решения на местно ниво. Разработването, изпълнението и мониторингът на местните политики не само изискват, но и налагат партньорски взаимоотношения на местната власт с гражданите.

Гражданското участие трябва да бъде гарантирано от местните власти чрез подходящи, структурирани и прозрачни средства, обезпечаващи партньорството. Всички ограничения, които препятстват участието на гражданите, следва да бъдат ясно определени в някакъв нормативен документ и да бъдат в съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека.

Различните етапи на процеса на вземане на решения, предприети от овластената местна власт, трябва да са отворени изцяло за гражданско участие, което обезателно трябва да е съпроводено с осигурен достъп до навременна и обективна информация за местното развитие. Тази информация трябва да бъде лесно достъпна, прозрачна и на разположение на обществеността, освен ако не е класифицирана по причини, които са ясно определени със закон или са ограничени по съображения за защита на данните в съответствие със съответните конвенции на Съвета на Европа и други международни задължения.

Местните публични органи трябва да умеят да планират и управляват гражданското участие и да определят ясно целите, действащите лица, процеса и сроковете, както и използваните методи за партньорство. Те трябва да предоставят актуална и изчерпателна информация относно процеса на вземане на решения и процедурите за участие и да се стремят да избягват неоправданото натоварване на граждани, НПО и гражданското общество като цяло в хода на тяхното участие. Необходимо е да предприемат подходящи действия, за да улеснят партньорското взаимодействие.

От друга страна трябва да сме наясно, че гражданското участие се стреми да предоставя, събира и канализира гледните точки на физически лица, пряко или чрез НПО и/или представители на гражданското общество, осигурявайки съществен обмен на информация и мнения, които захранват информационно процеса на вземане на решения, така че да бъдат удовлетворени обществените нужди.

Там, където е необходимо, трябва да бъдат създавани или разработвани координиращи органи, с цел организиране и управление на процесите на гражданско участие, при условие, че партньорските роли са ясно определени, подчертани и подкрепени.

Местните власти и неправителствените организации могат да пожелаят да сключат рамкови споразумения за сътрудничество в подкрепа на гражданското участие, които имат определена времева рамка. Тези споразумения трябва  да осигурят изключителни и добре дефинирани обстоятелства по отношение на планираните инициативи, достатъчно възможности за правилната им подготовка и предоставяне на конструктивен принос от всички участници. Обхватът и методът на гражданското участие трябва да съответстват на разглеждания местен проблем или местен стратегически документ. Публичните органи следва да изискват възможно най-широк спектър от предложения, включително от маргинализирани, неравностойни и уязвими групи от хора. Много български общини вече са подписали с представителите на НПО партньорски споразумения, които подкрепят третия сектор, или планират съвместните инициативи за един по-дълъг период с ясни правила за правата и отговорностите на двете страни на този партньорски процес.

Ако са започнали процес на гражданско включване при формирането, реализацията или мониторинга на дадена местна политика, местните власти не трябва да вземат окончателно решение преди приключването на гражданското участие, освен ако не го налагат изключителни обстоятелства и при условие, че бъдат дадени ясни обосновки.

Гражданското участие в процеса на вземане на решения може да приема различни форми, включително: предоставяне на информация, консултиране, диалог и активно участие.

Предоставяне на информация

На всеки етап от вземането на решения, касаещи местното развитие, цялата подходяща информация трябва да бъде представена на ясен и разбираем език, в подходящ и достъпен формат, без неоправдани административни пречки. Информацията трябва да е безплатна и да е в съответствие с принципите на отворените данни.

Местните власти трябва да предоставят възможно най-широк достъп както офлайн, така и онлайн до ключови документи и информация, без ограничения при анализирането и повторното използване на такава информация.

Консултиране

Консултирането позволява на публичните органи да събират гледните точки на отделни лица, неправителствени организации и гражданското общество като цяло относно конкретна политика или тема по местен проблем като част от дадена официална процедура. То може да се извършва чрез провеждането на  срещи, публични изслушвания, фокус групи, проучвания, допитвания и др.

Местните власти трябва да предоставят публично достъпна обратна информация относно резултата от консултациите и по-специално информация, в която се посочват причините за окончателно взетите решения.

Диалог

Диалогът с гражданското общество трябва да е структуриран, дълготраен и ориентиран към конкретни резултати. Този процес трябва да се основава на взаимен интерес в обмена на мнения между местни власти, физически лица, НПО и гражданското общество като цяло.

Местните власти, неправителствените организации и гражданското общество като цяло могат да обмислят създаването на различни платформи като постоянно пространство за диалог и участие. Тези платформи могат да включват редовни публични изслушвания, обществени форуми, консултативни съвети или подобни структури.

Активно участие

Активното партньорство се определя от създадените възможности за участие на гражданите в процесите на вземане на решения, предоставени от публичните органи на граждани, неправителствени организации и гражданското общество като цяло, които се простират извън предоставянето на информация, консултации или диалог. То може да включва съвместна работа чрез сформирането на работни групи, комисии или комитети за съвместно разработване на стратегически или планови документи, както и политики и/или нормативни документи, които в крайна сметка изискват решение от съответния орган на местната власт. Там, където съществуват съвместни работни групи или комисии, публичните органи следва да приемат прозрачни критерии и процеси за представителство на физически лица, НПО и гражданското общество като цяло.

Различни видове партньорства, включващи местни власти, неправителствени организации и представители на гражданското общество, могат да бъдат подходящи на всеки етап от процеса на вземане на решения и могат да включват партньорства, свързани с изпълнението на важни за местната общност решения. Затова възможностите и формите на гражданско участие трябва да се познават добре и да се прилагат ефективно и ефикасно на местно ниво.