Нов проект на Сдружение „СВР“ и Община Стамболово

На 26.07.2022 г. Община Стамболово, като партньор на бенефициента Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – гр. Хасково, започна изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Общата стойност на проекта е 59 896,80 лв., от които 50 912,28 лв. европейско и 8 984,52 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение е до 31.12.2023 г.

Главната цел на проекта е изграждането на устойчиви и ефективни партньорства с гражданското общество в процеса на формиране, изпълнение и контрол на местните политики за изграждане на устойчиво развитие на територията.

Предвидени са следните проектни дейности:

  1. Проучване на тема: „Проблеми и възможности за изграждане на устойчиви партньорства  между местите власти и местната общност за опазване на околната среда“.
  2. Разработване на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците.
  3. Проучване на тема: „Развитието на туризма и възможностите за устойчиво развитие на община Стамболово“.
  4. Разработване на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие.
  5. Разработване на Партньорско споразумение за реализиране на интегрирани териториални инвестиции.
  6. Разработване на четири концепции за ИТИ в областта на устойчивото развитие.
  7. Изграждане на Обществен съвет за туризъм и устойчиво развитие в общината.
  8. Провеждане на съвместна конференция с представителите на НПО сектора, бизнеса и общината: „Устойчиво развитие на община Стамболово с активното участие на гражданите и бизнеса“.

Изпълнението на проекта ще създаде условия за участие на гражданите в работата на общинските органи при вземането на решения, изработването и изпълнението на политики и тяхното мониториране.  Чрез създаването на подходящи граждански и административни структури и процедури при изграждането на партньорствата ще се подобри информационната среда, ще се създадат структури и механизми за осъществяване на периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от общината, и ще се създадат условия за реализиране на съвместни партньорски идеи. Въз основа на регистрираните местни потребности, възможности и интереси, ще се осигури устойчивост на местните решения и политики с цел задоволяване на идентифицираните потребности и постигане на трайни резултати в местната политика за устойчиво развитие, базирано на ефективни партньорски взаимоотношения и устойчиво сътрудничество.