Рапицата трябва да заема максимум 25% от площта в едно стопанство

Редуването на културите е основна предпоставка за добър избор на предшественик за зимна рапица. Смята се, че максимално допустимият дял на тази култура в сеитбооборота е 20—25% от общата площ на стопанството, като тя може да идва след себе си след спазване на 4—6-годишна пауза в отглеждането й.

Ето схема на 5и 6-полен сеитбооборот, който е подходящ да се прилага в стопанства, където се отглежда рапица:

  • 5-полен сеитбооборот: 1. Пролетен ечемик. 2. Зимен ечемик. 3. Рапица. 4. Зимна пшеница. 5. Окопни култури царевица, картофи).
  • 6-полен сеитбооборот: 1. Окопни култури (картофи, цвекло, царевица). 2. Пролетен Ечемик + детелина. 3.Детелина. 4. Зимен Ечемик. 5. Зимна рапица. Зимна пшеница.

Практиката е доказала, че рапицата може да се отглежда във всяко едно сеитбообръщение, стига в отглеждането й да има прекъсване най-малко от три, а най-добре от 4-5 години. Разбира се пак при спазване на гореизброените условия за отсъствие в ротацията на кръстоцветни култури и слънчоглед.

Често при недобре обмислен подход към избора на площ и предшественик при рапицата (в резултат на нисък добив или разораване на пропаднали при различни обстоятелства посеви от други култури), тази ценна за селското стопанство култура се компрометира. Не на последно място от това произтичат и колебанията през последните години на площите у нас, заемани от зимната рапица.

Рапицата е добър предшественик за всички зърнени култури, повишава тяхната продуктивност със 17-34%, остава в почвата органично вещество, равностойно на 1-1,5 т/дка хумус. Тя може да се върне след себе си на предишното поле в сеитбооборота не по-рано след 4-5 години, затова площта й в едно стопанство не бива да надвишава 20-25%.