ОТ ЕСЕНТА НА 2022 Г.: Нова наредба за зърнените храни

Забранява някои активни вещества, съдържащи се в пестициди и инсектициди, когато суровината се преработва за зърнени и детски храни

Новият проект на документ до есента на тази година трябва да се изучи от преработвателите на зърнени храни и от тези, които произвеждат детски храни. Но е добре да се запознаят с него и земеделските производители, които опазват посевите и градините си от вредители в почвата и по растенията.

Суровините, които те произвеждат вече не трябва да съдържат някои вещества в количества, които биха могли да увредят здравето на кърмачетата и малките деца.

Количеството на пестицидни остатъци в храните за деца не трябва да надвишава 0,01 mg/kg готова за директна консумация или приготвена храна.

В приложение към проекта на наредбата са изброени химичните наименования на веществата, които не трябва да се съдържат в използваните продукти за растителна защита.

Кои са забранените вещества?

Това да дисулфотон и негови комбинации, фенсулфотион и комбинации, фентин, халоксифоп и комбинации, хептахлор, хексахлорбензен, нитрофен и тербуфос, както и веществата алдрин и диалдрин и ендрин. Повечето от тези вещества се съдържат в препарати за унищожаване на вредители в земеделието – инсектициди.

Изискването към съдържанието на пестициди в храните на зърнена основа за деца ще влезе в сила по-късно – на 27 октомври 2022 г. До тогава ще тече срок за запознаване и адаптиране на бизнес операторите и контролния орган към изискванията в документа.

Мотивите са, че храните за деца трябва да се произвеждат от хранителни съставки, за които общоприети научни данни са доказали, че са подходящи за задоволяване на специфичните хранителни потребности и не вредят.

В проектонаредбата са актуализирани и изискванията към състава на преработените храни относно съдържанието на въглехидрати, белтъчини, мазнини, максимално допустимите количества на витамини, минерали и микроелементи и референтните стойности при обявяване на хранителна информация при етикетирането.

Наредбата за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца се приема на основание чл. 5 от Закона за храните, който изисква създаване на подзаконови нормативи. С нея ще бъде отменена досега действащата наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца от 2003 г.

По-голямата част от разпоредбите в проекта на наредба по същество не са нови, а са прецизирани и съобразени с настъпилите промени в пряко приложимото законодателство на Европейския съюз, се обяснява още в мотивите, обясняват експертите.