ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020.

Работните позиции са следните:

1. Ръководител на проект
Минимални изисквания:

• Образование – висше.
• Много добро владеене на английски език.
• Компютърна грамотност – работа с MS Office, интернет, социални мрежи.
• Общ професионален стаж – най-малко 3 години.

2. Счетоводител
Минимални изисквания:

• Образование – висше.
• Основно ниво на владеене на английски език.
• Компютърна грамотност – работа с MS Office, счетоводен софтуер.
• Общ професионален стаж – най-малко 3 години.

След подбор по документи одобрените кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор – до края на изпълнението на дейностите по проект „QUALFARM“, на непълно работно време в съответствие с продължителността на ангажираност по дейностите, описана в проекта.
При извършването на подбора с предимство ще се ползват кандидатите, представили доказателства за по-продължителен опит съобразно обявените изисквания за всяка от обявените позиции.

Кандидатите за обявените работни позиции е необходимо да представят следните документи:

1. Заявление за назначаване на работа (съгласно дадения образец) с посочване на позицията, за която се кандидатства.
2. Автобиография (образец Europass) с описани приложения към нея.
3. Приложения към автобиографията:
3.1. Копие от документ за завършено образование/придобита квалификация;
3.2.Копие от трудова книжка/ копия от граждански договори/ референции, доказващи години стаж/специфичен опит, съответстващи на изискванията за съответната позиция.

Един кандидат не може да кандидатства за повече от една обявена позиция.

Документи за кандидатстване се представят в срок до 30 юли 2021 г., 17:00 часа, на адрес: гр. Хасково, Бизнес център, ул. „Цар Освободител“ № 1, офис 218 или на имейл: [email protected].

За повече информация във връзка с дейностите по проекта и подробности за работата по обявените работни позиции – тел.: 0886 653 146 – Иванка Душкова.