Обявление

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020.

Проектните дейности са следните:

 1. Обучение на местни фермери по въпросите на качеството
 2. Обучение на местни фермери по въпросите на иновациите
 3. Консултиране на бизнеси по въпросите на маркетинга, производителността, подобряване на качеството
 4. Разработване на текст за ръководство за начинаещи за вътрешна преработка на селскостопански продукти
 5. Наставничество на местни фермери за започване на вътрешна преработка на селскостопански продукти
 6. Проучване на състоянието на трансграничнте региони и перспективите за преработка на вътрешни селскостопански продукти
 7. Написване на текстове за публикации в местните медии

Минимални изисквания към кандидатите:

 • Висше образование
 • Специфичен опит в областите: маркетинг, управление на бизнес, земеделски и животновъдни практики, преработка на селскостопански продукти, обучителни дейности, консултантски дейности
 • Компютърна грамотност – работа с MS Office, интернет, социални мрежи
 • Общ професионален стаж – най-малко 5 години

Владеенето на английски език и опитът на кандидатите в управление на проекти и изпълнение на проектни дейности са предимства.

След подбор по документи с кандидатите ще бъдат проведени интервюта. Одобрените кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор – до края на изпълнението на конкретните дейностите по проект „QUALFARM“, на непълно работно време в съответствие с продължителността на ангажираност по дейностите, описана в проекта.

При извършването на подбора с предимство ще се ползват кандидатите, представили доказателства за по-продължителен опит съобразно обявените изисквания.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Автобиография (европейски формат) с описани приложения към нея.
 2. Приложения към автобиографията:
  • Копие от документ за завършено образование/придобита квалификация;
  • Копие от трудова книжка/ копия от граждански договори/ референции, доказващи години стаж/специфичен опит.

Документи за кандидатстване се представят в срок до 20 януари 2022 г., 17:00 часа, на адрес: гр. Хасково, Бизнес център, ул. „Цар Освободител“ № 1, офис 218 или на имейл: [email protected].

За повече информация и подробности за работата по конкретните проектни дейности – тел.: 0886 653 146 – Иванка Душкова.