Какви ще бъдат от догодина задължителните стандарти за земеделските стопани?

България е разработила 9 национални стандарта за добро земеделско и екологично състояние на обработваемата земя. Те са залегнали в Стратегическия план на страната, чрез който ще се прилага новата ОСП у нас от 1 януари 2023 г. Кои са стандартите, какви са изискванията за земеделските стопани и как ще се прилагат- това бяха част от акцентите в информационната кампания, организирана от Националната асоциация на зърнопроизводителите съвместно с Министерството на земеделието.

Новост за земеделските стопани е стандартът за опазване на богатите на въглерод почви. От 2024 г. във влажни зони и торфища, попадащи във всички видове земеделци парцели, се забранява обработката им, пресушаването и дренирането, разораването, изгарянето на растителността, използването на азотсъдържащи торове. Това посочи в презентацията си Светослава Баджакова, експерт от аграрното ведомство, пред производители  представители на земеделски кооперации от областите Добрич и Силистра. Предстои картографиране и стандартизиране на понятията влажни зони и торфища в ЕС, за да може от 1 януари 2024 г. изискванията да влязат в сила.

С цел запазване на потенциала на почвите, се акцентира върху ротацията на културите. Стопаните, които обработват между 10 и 30 хектара, трябва да имат най-малко 2 култури, като основната трябва да заема не повече от 75%. При обработване над 30 хектара производителят е длъжен да отглежда поне 3 култури, като отново основната е не повече от 75 %, а две от тях трябва да заемат до 95 % от обработваемата земя.

Един от приетите задължителни стандарти е поддържане и подобряване на биоразнообразието в стопанствата. При стопанства над 10 ха поне 4 % трябва да останат като непроизводствени площи. Това могат да бъдат угар, живи плетове, дървета в група, синори, влажни зони, тераси, буферни ивици и др. При обработка на над 10 ха, фермерите вече трябва да поддържат поне 7%. Ако стопанинът прилага екосхема, съвместима с този стандарт, то той трябва да отдели най-малко 3 : за непроизводствени площи, а в останалите до 7% да използва за изискванията на екосхемата. Междинни, покривни или азотфиксиращи култури се отглеждат без прилагане на продукти за растителна защита.

Над 426 000 ха у нас са включени в слой „Екологично чувствителни постоянно затревени площи“. Това са земи в зони от НАТУРА 2000. В тях задължителен е стандартът за опазване на хабитатите и видовете, според който те не могат да бъдат разоравани или преобразувани.

Всички стандарти трябва да се спазват от земеделските производители, за да получат базово подпомагане на площ, което е около 20 лв. на декар.