Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Източник: Министерство на земеделието

Цел – придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите. Ще се стимулират цифрови решения, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и автоматизиране и роботизиране на производството.

Допустими бенефициенти: регистрирани земеделски стопани
Максимален размер на субсидията за един бенефициент – 500 000 хил. лв
Процент на финансиране по проект – 50 %
Общ размер на публичния ресурс – 381,7 млн. лв

ПРИМЕРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ:

  • Обработка и съхраняване на суровини и животински и растителен торов отпадък/минерални торове;
  • Системи за автоматизиране отглеждането на селскостопански животни;
  • Системи за автоматизиране отглеждането на селскостопански култури;
  • Автоматизиране и роботизиране на производството;
  • Превенция на екстремни прояви на неблагоприятниметеорологични явления, като например защитни съоръжения за градушка;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление,
  • Преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
  • Прилагане на прецизно земеделие;
  • Мобилни кланични пунктове;
  • Софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти;

Очаква се финансова помощ за модернизация на стопанствата от близо 382 млн. лв.

Общият бюджет за помощ на стопанствата се очаква да бъде 382 млн. лв. Поне 764 земеделски стопани могат да се възползват от нея.