Започва изкупуване на частни имоти в гори

Кампанията се провежда за четвърти път в периода между 1 юни и 15 септември, въвеждат се нови правила

От 1 юни 2022 г. стартира четвърта поред кампания за купуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Подобни инициативи имаше през 2016 г., 2020 г. и 2021 г., припомнят от Министерството на земеделието.

Изкупуването на частни гори ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия на конкурсен принцип по новоутвърдени правила. За целта предприятията са заделили средства в общ размер на близо 2 млн. лв.

На купуване подлежат горски имоти, намиращи се в непосредствена близост до държавни горски територии, като максимално допустимата площ на отделен имот е 30 дка. 

Новите правила позволяват до класиране да се допуснат повече от един поземлени имота, чиято сумарна площ надвишава 30 дка, предложени за продажба от един и същ собственик или едни и същи съсобственици. Важно условие е да са изпълнени всички необходими изисквания на правилата и имотите да са оценени с еднакъв брой точки.

Като критерий по отношение на поземлените имоти се въвежда наличието на обща граница с линейна недървопроизводителна площ (горски автомобилен път или просека), непосредствено отделяща имота от горски територии държавна собственост.

Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са били предмет на покупко-продажба или замяна през последните 3 години, считано към датата на стартиране на приема на документи.

На интернет страниците на 6-те държавни предприятия и техните териториални поделения (държавните горски и държавните ловни стопанства) ще бъдат публикувани телефони на отговорните служители, които ще консултират собствениците относно попълването и подаването на необходимите документи, тяхното разглеждане и класиране на различни етапи от процедурата.

На електронните страници на предприятията може да бъде намерена и информация по общини за единичните цени на 1 декар, на които са сключени договори за закупуване на горските имоти.

По време на предходните три кампании са финализирани сделки за закупуване на 832 имота с обща площ 4253 дка за 3,168 млн. лв.

Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 15 септември 2022 г., както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или по куриер.