186 млн. евро за популяризиране на висококачествени и устойчиви продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС

Кампаниите ще са насочени към европейски държави и трети страни

Източник: Agro.bg

Европейската комисия ще отпусне 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за популяризиране на устойчиви и висококачествени продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС в ЕС и в световен мащаб. Приетата от Комисията работна програма по политиката за популяризиране за 2023 г. допринася за осъществяването на политическите приоритети на Европейската комисия за периода 2019-2024 г., по-специално стратегията „От фермата до трапезата“.

Избраните през 2023 г. проекти за популяризиране трябва да открояват и да бъдат в полза на продукти, които отговарят на цели като устойчивост на селското стопанство в ЕС, подобряване на хуманното отношение към животните и насърчаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци, както и на здравословните и устойчиви хранителни режими.

Наличните суми за кампании, избрани през 2023 г., са почти поравно разпределени между популяризирането в рамките на вътрешния пазар на ЕС и в трети държави  съответно 83,3 милиона евро и 83,1 милиона евро.

Извън ЕС държавите и регионите с висок потенциал за растеж се определят като основни цели за популяризиране. Сред тях са Китай, Япония, Южна Корея, Сингапур, Северна Америка. Нова Зеландия и Австралия могат също да представляват нови пазарни възможности за европейските износители. Не на последно място, Обединеното кралство продължава да бъде един от основните пазари за износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, който поема 25 % от износа на ЕС-27.

С помощта на избраните кампании потребителите от ЕС и от целия свят ще бъдат осведомявани за различните схеми и знаци за качество на ЕС, например географските означения или биологичните продукти. За последната категория ще бъдат отпуснати до 28 милиона евро за стимулиране на търсенето на биологични продукти в съответствие с плана за действие за биологично производство. Допълнителни 36 милиона евро ще помогнат сред европейските потребители да се популяризират устойчиви селскостопански практики, благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, и да се насърчи потреблението на произведени по устойчив начин продукти на хранително-вкусовата промишленост.

За да се поощрят по-здравословните и балансирани начини на хранене, повече от 19 милиона евро ще бъдат специално предназначени за популяризирането на пресните плодове и зеленчуци, за да се помогне на сектора да се справи с трайните предизвикателства като намаляващото потребление и износ и слабата позиция при договаряне с големите вериги за търговия на дребно и преработвателите. Като цяло дейностите за популяризиране, насочени към потребителите на вътрешния пазар, следва да се позовават на насоките за хранителния режим на целевите държави членки и да са в съответствие с тях.

Поканите за представяне на предложения за предстоящите кампании за 2023 г. ще бъдат публикувани през януари 2023 г. от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания. Право да подават заявления за финансиране и да представят предложения имат широк кръг от организации, като например търговски организации, организации на производители и групи от отрасъла на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейностите по популяризиране. Така наречените „обикновени“ програми може да бъдат представяни от една или няколко организации от една и съща държава от ЕС. „Многонационални“ програми се представят от поне две национални организации от най-малко две държави членки или от една или няколко европейски организации.

Кампаниите за популяризиране на селскостопанските продукти от ЕС имат за цел да създадат нови пазарни възможности за земеделските стопани от ЕС и хранителната промишленост в по-широк план, както и да подпомогнат развитието на техния съществуващ бизнес. В допълнение към увеличаването на устойчивото производство и потребление на селскостопански продукти политиката за популяризиране също така подкрепя устойчивото възстановяване на хранително-вкусовия сектор на ЕС в труден икономически контекст.