17/11/2022: Схема за малки безвъзмездни средства за развитие на бизнес умения в България

Business Development, Innovation and SMEs Bulgaria  е програма за бизнес развитие, насочена към увеличаване на създаването на стойност и устойчив растеж в българския бизнес сектор. Програмата е част от финансовия механизъм Norway Grants 2014-2021, предназначен да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и да заздрави двустранните отношения между Норвегия и държавите бенефициенти.

Поканата има за цел да подпомогне обучението и изграждането на компетентност чрез работа в мрежа по теми като устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и корпоративна социална отговорност (CSR) в областите на фокус „Иновации в зелената индустрия“ и „Благосъстояние“.

Публикувано на 06 септември 2022 г

Краен срок

Четвъртък, 17 ноември 2022 г., 13:00 ч. българско време

Налично финансиране

Общо 1 350 000 евро.

Между 5000 евро и 100 000 евро на проект.

Цели 

Всички проекти трябва да допринасят за подпомагане на предприятията да увеличат капацитета си за бизнес развитие, за предпочитане в тясно сътрудничество с партньори от Норвегия.

Предлага се финансиране за проекти, които подкрепят устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и корпоративна социална отговорност (КСО).

Вижте текста на поканата за всички подробности относно резултатите, критериите за допустимост, финансирането, задължителните документи и основната литература.

Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

  • МСП, както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, учредени като юридически лица в България и регистрирани по българския Търговски закон и
  • организации с нестопанска цел, учредени като юридически лица в България.

Кой може да бъде партньор?

Всяко публично или частно образувание, търговски или нетърговски и неправителствени организации, учредени като юридически лица в България или в Норвегия.