УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА ВИДЕО УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

На 03.05.2022 г., от 10.00 часа, стартира подаването на проектните предложения в ИСУН 2020

На 12.04.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

На 03.05.2022 г., от 10.00 часа, стартира подаването на проектните предложения в ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения, УО на ОПИК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.

Пълният пакет документи – Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, е публикуван в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg, откъдето се извършва и самото подаване на проектните предложения. Допълнително, документите за кандидатстване са публикувани и на интернет адреса на ОПИК www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16:30 часа на 23.05.2022 г.