Удължава се срокът за изпълнение на проекти по подмярка 4.1

Промяната засяга целевия прием за животновъди от 2020 г.

Източник: АГРИ.БГ 

С година и половина се удължава срокът за изпълнение на одобрени проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Вместо 1 октомври 2023 г. крайната дата за изпълнение и мониторинг е 6 юни 2025 г. Промяната е заложена е в проект на заповед за изменение на процедурата, която е на обществено обсъждане до 14 юли.

Приемът на проектни предложения се проведе в периода 3 юли – 30 септември 2020 г. през ИСУН 2020. Предложения за промяна на крайния срок за изпълнение на проектните предложения са направени от ДФЗ още през декември миналата година.

Променят се и текстовете, свързани с личното явяване на кандидата/бенефициента да подпише допълнителното споразумение за изменение на договора. По този начин се дава възможност и то да бъде подписвано с електронен подпис.

Допълнителното споразумение към договора следва да бъде подписано до 10 календарни дни от получаването на уведомлението. В случай че фермерът не го направи в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.

Справка от февруари тази година показва, че по въпросния целеви прием за животновъди са одобрени 554 проекта. Бюджетът беше увеличен от 58 674 000 лв. на 121 259 600 лв., с което се даде възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, подадени от кандидатите.