Удължават до 1 октомври 2025 г изпълнението на проектите за къси вериги от втория прием

Източник: Агрозона

Досега срокът на изпълнение бе до края на септември 2023 г

До 1 октомври 2025 г. е удължен крайният срок за изпълнение на проектите от втория прием на подмярка 16.4 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, съобщава Национална селска мрежа (НСМ). Според процедурата предстои Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 да сключи административни договори с одобрените кандидати, става ясно от заповед, публикувана на сайта на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и цитирана от НСМ.

Според мотивите на Дирекция „Развитие на селските райони“ в преходния Регламент (ЕС)2020/2220 се „позволява удължаване на срока за изпълнение на административните договори до максимално определения срок от 30 месеца“.

Досега в условията за кандидатстване беше записано, че дейностите по проекта се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 октомври 2023 г. В този контекст, директорът на дирекция „Развитие на селските райони“ (РСР) към МЗм посочва в доклада си, че зададеният срок ограничава възможностите на бенефициентите, тъй като до посочената крайна дата са налице по-малко от 30 месеца. На това основание е взето решение крайният срок да бъде променен на 1 октомври 2025 г.