Тръгва ли си сушата с Ноември?

Източник: АГРИ.БГ

През първата половина на ноември агрометеорологичните условия ще се определят от сухо време и температури над климатичните норми. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите

До средата на месеца лимитиращ фактор за развитието на засетите есенни посеви ще продължава да е дефицитът на почвена влага. В част от южните и югоизточните райони (Карнобат) формиралото се засушаване ще постави под въпрос оцеляването на част от покълналите и поникнали посеви.

В края на октомври необичайно ниско беше нивото на почвените влагозапасите в 50 и 100 cm слой, на много места в Южна България – под 40% от ППВ (Пловдив, Пазарджик, Сливен). В част от югоизточните райони (Карнобат) отсъстваше влага в целия еднометров почвен слой.

В началото на ноември засушаването ще ограничава провеждането на сезонните почвообработки и в част от полските райони ще забави, след агротехническите срокове, сеитбата на зимните житни култури.

През втората половина на ноември агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. От средата на второто до средата на третото десетдневие се прогнозира вероятност за валежи, подобрение на почвените влагозапасите в горните слоеве и на условията за протичане на началните фази от вегетация на засетите есенни посеви.

През този период развитието на зимните житни културите ще се осъществява при средни температури, близки до климатичните норми за втората половина на месеца.

В края на ноември при пшеницата и ечемика ще протичат фазите поникване и формиране на 1, 2 и 3 лист. При малка част от посевите на отделни места в крайдунавските райони (Бъзовец, Новачене, в района на Русе), където падналите локални валежи в началото на есента осигуриха влага за началната вегетация на зимните житни култури, ще се наблюдава и фаза братене.

През месеца критични минимални температури за поникналите есенници не се прогнозират. В началото на ноември трябва да продължи обследването на посевите за наличие на вредители – житен бегач, житни мухи и при численост над прага на икономическа вредност (за житните мухи ПИВ е 3-4бр/m², за житния бегач -над 3 бр. ларви/m²) да се извърши своевременно третиране.

Подходящи условия за провеждане есенните растителнозащитни пръскани при овошките за ограничаване на заразите от струпясване, ранн кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата и др. зимуващи патогени ще има през първата половина на ноември, а за засаждане на овошки – през третото десетдневие.