Стартира прием по мярката за агроекология и климат

От 20 април стартира прием по мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2022.

Със заповед на министъра на земеделието, публикувана на 21.04.2022 г., е определена началната дата за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 10 „Агроеколгия и климат“ от ПРСР 2014 – 2020, предаде ruralnet.
20 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 10 на ПРСР 2014- 2020.

През Кампания 2022 по мярка 10 ще се приемат само:

1. Заявления за плащане, с които се удължават приключили през 2021 г. ангажименти за дейности по направления:

 • „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност“-за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша;
 • „Контрол на почвена ерозия“- за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;
 • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.

2. Заявления за плащане, с които се изпълняват текущи ангажименти задейности по направления:

 • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;
 • „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“.

3. Заявления за подпомагане за нови ангажименти, които се изпълняват за срок от 3 години по направления:

 • „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност“-за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша;
 • „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“;
 • „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“

4. Заявления за подпомагане за нови ангажименти, които се изпълняват за срок от 1 година по направления:

 • „Контрол на почвена ерозия“ – за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения;
 • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“
 • Запознайте се със Заповед N РД09- 493 от 20.04.2022 г. на министъра на земеделието за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба N° 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 Агроекология и климат“ от ПРСР2014 – 2020 за кампания 2022 г.