Стартира приемът за млади фермери

Проектите могат да се подават до 6 януари 2023 г.

 Източник: Mинистерство на земеделието

Приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. стартира от днес, 2 ноември 2022 г.

  1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
  2. Насърчаване на заетостта.
  3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Бюджетът, определен по процедурата, е в размер на близо 30 млн. лева. А около 49 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Целта е млади земеделци да бъдат подпомогнати в проектите им, чрез които ще се подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на стопанствата на фермерите, съобщиха от Фонд “Земеделие”.

Срокът за кандидатстване по процедурата е петък, 6 януари 2023 г. Документи могат да се изпращат изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486. Електронно ще се извършва и оценката на проектните предложения.

В рамките на приема по подмярката ще има възможност за предоставяне на безвъзмездни консултантски услуги от страна на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), както и за изготвяне на безплатни бизнес планове от страна на НССЗ, Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян и „Академис“ ЕООД.