Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021-2025) със срок за кандидатстване – 07.11.2022 г.

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021 – 2025), със следните тематични области:

  • Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“;
  • Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“;
  • Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“;
  • Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“;
  • Тематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“.

В настоящата процедура за кандидатстване по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2022 г. могат да участват само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2022 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура.

Допустими кандидати са:

  • юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
  • неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната (по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 10.06.2022 г.);
  • общини с население до 10 хиляди души;
  • училища, функциониращи в общини с население до 15 хиляди души.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Наредбата, Националната програма за младежта (2021 – 2025) и Указанията за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за настоящата процедура.

Всяко проектно предложение следва да обхваща цели и дейности и да бъде подадено само по една от тематичните области на Програмата.

В рамките на настоящата процедура изпълнението на проектните дейности следва да бъде с минимална продължителност от 3 (три) месеца за неформални младежки групи и 6 (шест) месеца за допустими кандидати съгласно т.10 от Указанията, като същите следва да приключат не по-късно от 31.08.2023 г.

Проектните предложения се подават в срок до 17 ч. на 07.11.2022 г. чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационната система за младежта (https://nism.bg/).