Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Начало: 03.05.2022 г.
Краен срок: 23.05.2022 г.
Бюджет: 136 226 120 млн. лева
Интензитет на помощта: 50%

С финансов ресурс от 136 226 120 лв. процедурата ще подкрепи проекти за подобряване на енергийната ефективност на микро, малки и средни предприятия, развиващи основната си икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности. Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, да са с приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години и с реализирани общо през трите години определен размер на нетните приходи от продажби.  За микро предприятията се изисква нетните приходи да са равни или повече от 210 000 лв., за малките предприятия минималния праг е 750 000 лв., а средните предприятия трябва да имат нетни приходи минимум 3 000 000 лв.

Финансови параметри

Параметър Стойност
Минимален размер на помощта 25 000 лева
Максимален размер на помощта 150 000 лева
Процент на финансиране 50%
Общ бюджет на процедурата 136 226 120 лв.

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта се финансира със собствени средства на кандидата или със средства от външни източници. Помощта по процедурата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Предприятията могат да кандидатстват за закупуването и внедряването на инвестиции, който са включени в Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1 към Условията за кандидатстване). Той се състои от 24 групи непроизводствено оборудване, включващ: котли; горелки; инфрачервеното лъчисто отопление; термопомпи за отопление и охлаждане; слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване; чилъри; енергийно-ефективни охладители на въздух; помпи; енергийно-ефективни изолационни системи в сгради и др. За всички допустими активи са определени референтни цени, който могат при необходимост да бъдат завишени с до 15%. Допустими за финансиране са и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.);
 • oтговарят на изискванията за микро (предприятие с персонал от 0 до 9 души), малко (предприятие с персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (предприятие с персонал от 50 до 249 души);
 • реализирали са нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  – микро предприятие ≥ 210 000 лв.
  – малко предприятие ≥ 750 000 лв.
  – средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.
 • извършват основната си икономическа дейност в Сектор C „Преработваща промишленост“:

– С10 „Производство на хранителни продукти“
– С11 „Производство на напитки“
– С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
– С14 „Производство на облекло“
– С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
– С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
– С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
– С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
– С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
– С20 „Производство на химични продукти“
– C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
– С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
– С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
– С24 „Производство на основни метали“
– С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
– C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
– С27 „Производство на електрически съоръжения“
– С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
– С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
– С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
– С31 „Производство на мебели“
– С32 „Производство, некласифицирано другаде“
– С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими разходи

 • Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории активи.
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.

Подаването на проектни предложения стартира на 3 май 2022 г в 10 часа е ще приключи на 23 май 2022 г. в 16:30 ч. Кандидатстването се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден Квалифициран електронен подпис. За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 14 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения чрез модула “Електронно кандидатстване“, в процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Пълният пакет документи процедурите (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg и на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-202 г. https://opic.bg/