Проект на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01 юли 2016, при инфлационни процеси

По данни на НСИ средногодишната производствена инфлация в Република България за последните 20 години (2001 – 2020 г.) е 3.99 %. В периода 2016 – 2020 г. годишната инфлация е дори значително по-ниска, а именно средно 2.2 %. От началото на 2021 г. сме свидетели на прогресираща инфлация в цените на производител в целия промишлен комплекс. Към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността (Евростат код B_TO_E36) бележи ръст от 33.7 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г. (от 109.4 на 143.1), което свидетелства за инфлация от 30.78 %. В средногодишен план инфлацията в промишлеността през 2021 г. спрямо 2020 г. е 16.36 %. Прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2. В началото на 2022 г. инфлационните процеси се катализират и вследствие на нарушените канали за доставки във връзка с военния конфликт между Руската федерация и Украйна. Гореописаните процеси доведоха и до рязък скок в цените на редица дейности, продукти и услуги и налагат предприемането на методически и регулаторни мерки за преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените, с оглед обезпечаване изпълнението и завършването на договори за обществени поръчки и подход при сключване на нови такива.

Изтеглете целия документ