Програма за технологична модернизация на МСП на Българската банка за развитие

Източник: Българската банка за развитие

За компании с проекти за икономическа трансформация по компонент „Интелигентна индустрия“

Българска банка за развитие изпълнява програма за директни кредити за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, процедура „Технологична модернизация“. Финансирането е до 2 000 000 лв., като се покриват до 100% от разходите без ДДС.

Специфики на отпускания кредит:

 • От 50 000 до 2 000 000 лв.
 • Срок до 84 месеца;
 • Гратисен период до 10 месеца

Срок на кандидатстване – до 30.09.2023 г.

Целева група

За микро-, малки и средни предприятия, които:

 • Развиват дейност във високотехнологични производства или услуги с интензивно използване на знания, или събиране, управление и рециклиране на отпадъци;
 • Имат приключени 2019-а, 2020-а и 2021-ва финансови години, като за трите имат общо реализирани нетни приходи от продажби не по-малко от 210 000 лева;
 • Не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, нямат висящи изпълнителни дела и публични задължения;
 • Към момента на сключване на договр имат положителен собствен капитал и нямат сделки към финансови институции в просрочи

Специфики на програмата

 • Финансиране до 100% от разходите без ДДС;
 • Не се допуска финансиране на разходи по проектното предложение, които са направени преди датата на подаване на проектното предложение;
 • Допустимо е рефинансиране на вече вложени средства за инвестицията по проекта, стига разходите да са извършени след датата на подаване на проектното предложение;
 • Спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда.