Проверете за отворени процедури за подпомагане чрез МИГ във вашия район

В началото на февруари отворените процедури за финансова подкрепа по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 46. С пълния списък на приемите, които са по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), може да се запознаете ТУК.

В ход е също четвъртият прием за подаване на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Крайният срок е 28 февруари.

На 2 февруари стана ясно, че са одобрени 107 проектни предложения за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на почти 5 млн. лв., а пълния списък може да видите ТУК.