Предстоящи европрограми

1) ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЕИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ

Индикативен срок за обявяване на приема: четвъртото тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 200 млн. лева
На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители) от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
– Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
– Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
– Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)

% на безвъзмездната помощ: 50%
Средна цена за батерия и генератор в съотношение 1 kW батерия: 2 kW генератор е 3 780,64 евро

2) Финансиране за собствено ВЕИ

Освен търговските банки пари за соларни централи за бизнеса дава и ББР, а по плана за възстановяване има грантове за 200 млн.лв.

Въпреки че изграждането на соларни системи за покриване на собствените нужди от ток на предприятията е икономически изгодно и вече се прави масово, един от големите въпроси за бизнеса е откъде и как да си осигури финансиране за такива проекти.

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници за собствено ползване са много различни и зависят от големината на съответната фирма, която иска да ги използва. Те варират от 10 – 20 хил. лв. за офиси, магазини и малки цехове до над 1 млн. лв. за средни производства, хотелски комплекси и др., като могат да стигнат и над 10 млн. лв. за големи заводи.

Банкови кредити за фотоволтаици
Обикновено подобни проекти са добре приети от банките, тъй като гарантират възвръщаемост на вложението и са устойчиви в дългосрочен план. А и не зависят от външни фактори и променящи се цени – например на горива и т.н. Точно затова кредити за собствени ВЕИ се отпускат сравнително лесно и при добри условия.

Нещо повече – вече има редица оферти за цялостно реализиране на проектите, при които банката не само осигурява средствата за него, но и предлага фирма, която да го изпълни. Така клиентите могат да си спестят много време и усилия, но плащат малко повече. Въпреки това ефектът е, че за 5 години кредитът към банката се изплаща, като вноските обикновено са колкото спестените разходи за ток от собственото ВЕИ в съответния месец.

С други думи, първите 5 години нетният ефект от соларната централа ще отива за покриване на разходите за изграждането, след което – в продължение на поне 20 години – ще осигурява чиста печалба за собственика й.

Срещу фиксирана месечна вноска в размер на 1500 лева за срок 60 месеца Прокредит банк предоставя цялостно решение за изграждане на 50 кВт фотоволтаична централа върху покрива.

Офертата на ОББ е за по-големи проекти – с мощност до 2 мВт. Максималният размер на кредита е до 2 млн. евро със срок на изплащане до 120 месеца и 9 месеца гратисен преди след стартирането на проекта.

 

Още по-свободно пък е предложението на ПИБ за финансиране на соларни системи за покриване на собствените нужди от електроенергия.

Изграждане на ВИ мощности със съоръжения за локално съхранение

 • мярката ще се обяви в края на лятото на 2022
 • до 75 % БФП и проекти до 300 000 лева
 • Изграждане на ВЕИ мощности за собствена консумация, окомплектовани с батерии, акумулатори и други системи за енергийно съхранение
 • Допустими са производствените предприятия, като мярката ще има сесия за големи предприятия

Подобряване на производството на предприятията

1.      Технологична модернизация

 • мярката ще се обяви през лятото на 2022
 • до 70% БФП в зависимост от размера на предприятието и помощи до 1 милион лева
 • Закупуване на производствено оборудване и съоръжения, които отговарят на стандарти за ефективност, енергийна ефективност и т.н.
 • Допустими са производствени предприятия и предприятия занимаващи се с високотехнологични услуги

2.      Подобряване на производствения капацитет на МСП

 • Мярката ще се обяви към края на 2022
 • до 70% БФП в зависимост от размера на предприятието и помощи до 300 000 лева
 • Закупуване на производствено оборудване и съоръжения
 • Допустими са семейни предприятия, предприятия от творческата индустрия и занаятите

3.      Подкрепа за преход към кръгова икономика

 • Мярката ще се обяви към края на 2022
 • 50 % БФП и проекти до 1 000 000 лева
 • Внедряване на оборудване и технологии позволяващи затваряне на производствен цикъл, рециклиране на производствени отпадъци, многократно използване на суровини и всичко, което увеличава ресурсната ефективност на предприятията
 • Допустими ще са както МСП, така и големи предприятия от производствения сектор

Иновации в преприятията

1.      Внедряване на иновации в предприятията

 • Мярката ще се обяви към края на 2022
 • БФП до 70 % в зависимост от размера на предприятието
 • Внедряване на патенти, полезни модели, ноу-хау, технологии и други в производството и услугите на предприятията и способстване достигането им до реални пазари. Приоритет за чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика
 • Допустими ще са както МСП, така и големи предприятия, в отделни сесии за кандидатстване

2.      Разработване на иновации в предприятията

 • Мярката ще се обяви в началото на 2023
 • БФП до 70 % в зависимост от размера на предприятието
 • Разработване на иновации, развойна и техническа дейност и развитие в съществуващи и нови. Приоритет за чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика
 • Допустими ще са както МСП, така и големи предприятия, в отделни сесии за кандидатстване