Предстои откриване на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

През първата половина на месец октомври 2022 г. предстои откриване на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По процедурата ще се финансират разходи за строително – монтажни работи (СМР) за изпълнението на мерки за енергийна ефективност и мерки за внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на действащи стопански сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма, собственост на предприятията – кандидати.

Общият размер на средставата по процедурата е 235 200 000 лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ започва от 100 000 лв., а максималният размер на безвъзмездната помощ варира според размера на предприятието кандидат и е, както следва: до 300 000 лв. за микро предприятиядо 500 000 лв. за малки предприятия; до 750 000 лв. за средни предприятия и до 2 500 000 лв. за големи предприятия.

Допустими по процедурата кандидати са микро, малки, средни или големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Допустими по процедурата са следните видове дейности:

  • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за ВЕИ, вкл. фотоволтаични инсталации, на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма
  • Приоритет ще се дава на проекти за енергийната ефективност в съчетание с използване на възобновяеми енергийни източници, както и за внедряване на високоефективни охладителни и отоплителни инсталации, въвеждане на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ. Ще се насърчава използването на централно отопление и охлаждане, което да намали загубите по преноса и разпределение на топлинна енергия и да доведе до намаляване емисиите на СО2.
  • Мерките за енергийна ефективност по проекта се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.
  • Проектът трябва да включва изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда.

В случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател (бенефициента), крайният получател следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда, като частта от сградата – собственост на друга организация или институция, следва да се финансира със собствени средства.