Подмярка 4.1: Писмата със забележки идват през юни

Възможно е удължаване на изпълнение на проектите по инвестиционната мярка с поне година

Източник: Агри.бг

Проектните предложения, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се разглеждат от 80 екипа на ДФЗ. През юни се очаква бенефициентите да получат писма със забележки по проектите, които трябва да бъдат отстранени. Това заяви изпълнителният директор на Фонда – Николай Каварджиклиев, на среща с браншови представители на земеделските производители.

При обсъждането на актуални въпроси относно кандидатстването по ПРСР стана ясно още, че ДФЗ ще одобрява новите проекти по инвестиционните подмерки 4.1 и 4.2 с актуализирани през месец март 2022 г. референтни цени, които се доближават до пазарните в момента.

За да няма кандидати, които се отказват от реализация на одобрените си проекти заради по-скъпите материали, машини, услуги и др., Николай Каварджиклиев е дал позитивен отговор на предложението за удължаване на крайния срок за изпълнение на проектните предложения по подмярка 4.1 с поне още една година. Сега той е септември 2023 г.

Засегнат бе и въпросът как може да се избегне субективният елемент при оценяването. Има случаи, при които една и съща инвестиция се одобрява в едни проекти и се отхвърля в други. Даването на точки по критериите също не винаги е еднакво. Затова от бранша апелираха за създаване на ясни и единни правила, по които да се ръководят експертите на ДФЗ.

Бе обсъдена и възможността при обжалване от страна на бенефициентите при подобни случаи и когато решението на първа инстанция е в полза на бенефициента, ДФЗ да изпълнява решенията на Съда, без да обжалва. Каварджиклиев пое ангажимент да съблюдава аргументите и Фондът да не обжалва в случаите, когато има доказан субективизъм, техническа грешка или грешка от страна на държавните експерти.

Браншовите представители алармираха също за забавени плащания на подадени заявки за изпълнени проекти, понякога дори с 3-4 месеца. Има и случаи за забавяне на отговор от Фонда по т.нар. анекси, с които бенефициентът прави промени по одобрените инвестиции. Директорът на Фонда се ангажира да разгледа предоставените му конкретни примери.

Застраховането на активи, финансирани по ПРСР, също бяха обект на дискусията. Според бранша години наред Фондът иска от бенефициентите да прилагат нелогични застрахователни рискове, като кражба с взлом на фиданки от овощни градини и кражба на вертикална планировка.