План за намаляване на зависимостта на ЕС от торове и фуражи предвижда редуциране на животновъдството

Институтът за европейска политика по околна среда публикува документ доколко Стратегическите планове по ОСП на страните членки адресират зависимостта от торове и фуражи и какви мерки могат да бъдат допълнително предприети преди Стратегическите планове да бъдат одобрени от Европейската Комисия.

Документът прави преглед на мерките, които държавите-членки биха могли да имплементират в своите планове за ОСП, за да намалят своята зависимост от торове и фуражи, и степента, до която държавите-членки са направили това в своите проектопланове, които в момента преглеждат. Анализът се основава на информацията от резюмето на плановете за ОСП на Комисията до Съвета и техните писма за забележки до държавите-членки, както и информация от стратегическите планове за ОСП за горепосочените държави-членки.

Като цяло резултатите от анализа, извършен в четири държави-членки (Франция, Ирландия, Нидерландия и Испания), са в съответствие с констатациите, направени от Европейската комисия. И четирите държави-членки планират да приложат интервенции, свързани с намалена употреба на торове, управление на хранителните вещества, протеинови култури, поддържане на пасища и екстензивни системи за животновъдство.

Въпреки това, приносът за намаляване на зависимостта от торове и фураж остава неясен. Всъщност много от тези интервенции подкрепят широк спектър от практики, сред които фермерите могат да избират, като някои от тях не са пряко свързани с употребата на торове и намаляването на зависимостта от фураж. Там, където има целеви интервенции, техните бюджети и целеви райони често са твърде малки, за да предизвикат съществени промени в системите на земеделие. И накрая, тези мерки вероятно ще бъдат противодействани от други интервенции, подкрепящи неустойчиви земеделски системи и снабдени с много по-големи бюджети (например обвързано с производството подпомагане на доходите за добитък).

Документът завършва с предоставяне на списък с препоръки към държавите-членки:

·       Увеличаване на бюджета, отпуснат за подкрепа на биологичното земеделие, за да се приведе с целта от 25% от фермата до вилица;

·       Намаляване на обвързаната подкрепа за добитъка и обуславяне на максималните натоварвания на добитъка и таваните, определени по такъв начин, че подпомагането да благоприятства системите за животновъдство с ниски вложени средства;

·       Подкрепа на азотфиксиращи култури за намаляване на зависимостта от торове чрез условност (особено GAEC на сеитбообращението), еко-схеми и ангажименти за агроекология и климат;

·       По-добре адресирани интервенции, насочени към намаляване на употребата на торове и подобряване на управлението на хранителните вещества, оценка на техния принос за постигането на тази цел и заделяне на значителен бюджет за тях, за да се постигне целта на стратегията От фермата до вилицата по тази тема (-20% до 2030 г.);

·       Планиране на интервенции, насочени към намаляване на общия брой на добитъка, заедно с мерки извън ОСП, насочени към преминаване към по-растителни диети;

Увеличаване на усилията за подобряване на качеството на почвата, тъй като непрекъснатото й намаляване увеличава зависимостта от синтетични торове.