Очаква се финансова помощ за модернизация на стопанствата от близо 382 млн. лв.

Парите ще дойдат по линия на Плана за възстановяване и ще могат да подпомогнат поне 636 земеделски стопани

Източник: agri.bg

Инвестиции в технологична и екологична модернизация е първото направление, по което ще могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани за безвъзмездна финансова помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Вижте повече за цялостното подпомагане на сектора по плана:

Индикативният списък на възможните инвестиции е следният: 

 • оборудване/съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък;
 • оборудване/съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството;
 • оборудване/съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
 • оборудване/съоръжения за преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
 • оборудване за прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.);
 • инвестиции в мобилни кланични пунктове;
 • оборудване/съоръжения за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване;
 • системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
 • цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни и способстват за оптимизиране на обема на направените вложения;
 • автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси (за растениевъдството – при торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.; за животновъдството – въвеждане на системи за механизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително в пчеларството, системи за управление на тора, електропастири, GPS системи за идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.);
 • други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси.

За определяне на инвестиционните нужди и основните финансови параметри на подкрепата са използвани данни от прилагането на Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР. По нея са проведени два приема (през 2015 г. и 2016 г.).

По Плана за възстановяване и устойчивост се предвижда интензитет на помощта 50%. При индикативен бюджет от 381,7 млн. лв. и максимален размер на субсидията от 500 000 лв. ще могат да бъдат подпомогнати минимум 636 земеделски стопани, изчисляват от Министерството на земеделието.