Отвориха процедура за 100 % безвъзмездна финансова помощ за МСП от сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“

Процедурата по Национален план за възстановяване и устойчивост, която е за получаване на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, бе обявена на следния линк: https://eumis2020.government.bg/.

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и цели да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Максималният размер на помощта за едно и също предприятие в режим „de minimis“, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) и съответно левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева).

  • Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие – 3 000 лева.
  • Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие – 20 000 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата за микро, малки и средни предприятия, е до 100 %. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100 %, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г., относно определението за микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 41 000 лева

Малко предприятие ≥ 82 000 лева

Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице. При определяне на съответствието с изискванията по т. 4) и т. 5) ще се вземат предвид само данните за нетни приходи от продажби и средносписъчен брой на персонала на предприятието – кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата (микро, малко или средно предприятие) в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, описана в Приложение 8. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

7) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не е една от следните сектори:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор В „Добивна промишленост“;

– сектор F „Строителство“;

– сектор Р „Образование“;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

Допустими дейности:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “:

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ на Приложение 12. Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа, с внедрените ИКТ решения.

В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка.

Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

– готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;

– персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;

– SaaS (Software as a service) , когато е приложимо.

В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат признати. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от:

  1. Българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава – кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление;

и/или

  1. Орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).

Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се ползват/поддържат в предприятието – краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане.

Услугите/решенията в областта на ИКТ следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум 1 (една) година след окончателното плащане.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ на Приложение 12.

Разходите за заявените услуги/решения следва да са заложени от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.