ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020.

Проектните дейности са следните:

  1. Обучение на местни фермери по въпросите на иновациите – 1 работно място
  2. Наставничество на местни фермери за започване на вътрешна преработка на селскостопански продукти – 2 работни места

Минимални изисквания към кандидатите:

  • Висше образование
  • Специфичен опит в областите: маркетинг, управление на бизнес, земеделски и животновъдни практики, преработка на селскостопански продукти, обучителни дейности, консултантски дейности
  • Компютърна грамотност – работа с MS Office, интернет, социални мрежи
  • Общ професионален стаж – най-малко 5 години

Владеенето на английски език и опитът на кандидатите в управление на проекти и изпълнение на проектни дейности са предимства.

След подбор по документи с кандидатите ще бъдат проведени интервюта. Одобрените кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор – до края на изпълнението на конкретните дейностите по проект „QUALFARM“, на непълно работно време в съответствие с продължителността на ангажираност по дейностите, описана в проекта.

При извършването на подбора с предимство ще се ползват кандидатите, представили доказателства за по-продължителен опит съобразно обявените изисквания.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Автобиография (европейски формат) с описани приложения към нея.
2. Приложения към автобиографията:
2.1. Копие от документ за завършено образование/придобита квалификация; 2.2.Копие от трудова книжка/ копия от граждански договори/ референции, доказващи години стаж/специфичен опит.

Документи за кандидатстване се представят в срок до 24 юни 2022 г., 17:00 часа, на адрес: гр. Хасково, Бизнес център, ул. „Цар Освободител“ № 1, офис 218 или на имейл: [email protected].

За повече информация и подробности за работата по конкретните проектни дейности – тел.: 0886 653 146 – Иванка Душкова.