Нов целеви прием по подмярка 4.2 с 300 000 евро таван на проект

Общият бюджет е 39 млн. лв., проектонасоките са на обществено обсъждане

Публикуван е проект на насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-4.014Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР.

Крайният срок за коментари и предложения се изпращат до 26 април чрез ИСУН 2020 или по имейл на [email protected].

Допустимите земеделски стопани трябва да имат икономически размер на стопанството в размер на 8000 евро стандартен производствен обем.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., а максималният – 586 740,00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР не може да надвишава 5 867 400 лв., включително за предприятията, с които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).Финансовата помощ за одобрени проекти е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Подпомагането за проектни предложения, включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС, не може на надвишава 45% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни предприятия и 50% за микро и малки предприятия.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 000,00 лв.

Справка сочи, че целеви прием по процедура BG06RDNP001-4.014 бе обсъждан още през септември миналата година, а като индикативна дата в ИСУН тогава бе посочена 4 октомври 2021 г. Междувременно по процедура BG06RDNP001-4.015 бяха подадени общо 523 проекта със заявена стойност на субсидията от близо 654 млн. лв.