Нова инвестиционна схема за земеделците от близо 525 млн. лв.

Тя ще покрива 50% от направените разходи, ще награжда ПРСР и ще стартира до края на годината

Източник: agri.bg

Как ще се подпомага земеделието в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), става ясно от няколко документа, публикувани на страницата на Министерството на земеделието. Ще ви представим в няколко поредни материала какви точно инвестиции ще се подпомагат по този механизъм. Започваме с общите положения.

Финансовата подкрепа за земеделския сектор ще се реализира чрез два инвестиционни проекта. Първият е пряко насочен към производителите – Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство.

Фондът ще насърчава инвестиции в 4 направления: 

  • технологична и екологична модернизация;
  • центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци;
  • изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, включително добив на биологичен материал от тях;
  • ефективно управление на води в земеделските стопанства.

Подкрепата за инвестиции е насочена към всички регистрирани земеделски стопанства. Националното съфинансиране е 524.9 млн. лв. Предвижда се инвестиционната схема да стартира до края на 2022 г. с период на реализация до края на 2025 г.

В рамките на Фонда ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи. Няма да бъдат подпомагани разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

По отношение на допустимите инвестиции се цели да се допълни и надгради прилаганата сега Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). За да няма обаче двойно финансиране за един и същ разход по ПРСР и ПВУ, ще се извършва контрол на ниво бенефициент/краен получател. Бенефициент, получил подкрепа за даден тип инвестиция по ПРСР няма са бъде допустим за подпомагане за същия тип инвестиция по ПВУ.

Същото ще важи и за интервенциите по Стратегическия план, които ще се прилагат от догодина. Ще се предвиди условие, че бенефициент, получил инвестиционна подкрепа от Фонда, не може да получи подкрепа за същия тип инвестиция по Стратегическия план.

Държавен фонд „Земеделие“ администрира прилагането на всички схеми и мерки за подпомагане на земеделските производители, финансирани с национални и европейски средства. Общият период за реализиране на проекта е 2022-2025 г. Ето и  график за изпълнение на дейностите по него:

Вторият проект по НПВУ е „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ с единствен изпълнител Министерството на земеделието. С публичен ресурс в размер на 23,9 млн. лв. се предвижда създаване на Единна информационна система в земеделието. 

Целта е тази система да интегрира информационните системи на администрацията и да подобри предоставяните на земеделските стопани услуги. Очаква се проектът да стартира до края на 2022 г. и да бъде реализиран до края на 2025 г.