Национален фонд „Култура“ обяви осем конкурса

Актуално Срок за кандидатстване: до 12.05.2022 г.

На заседание на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“, проведено на 08.04.2022 г. бяха гласувани и приети следните програми:

РЕГУЛЯРНИ:

  • „Мобилност“, Сесия 1
  • „Целева подкрепа Творческа Европа“

ИЗВЪНРЕДНИ:

  • „Творчески стипендии“;
  • „Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата“;
  • „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“;
  • „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“;
  • „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк“;
  • „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“

Пълната информация можете да намерите на https://programs.ncf.bg/bg.

Внимание! Всеки от конкурсите е с различен срок за кандидатстване.

1) „Програма за целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“

Краен срок за кандидатстване: 5 май 2022 г.

Индикативен бюджет на конкурса: 200 000 лв.

Настоящата покана за целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество”, “Мрежи” и “Платформи” цели да подкрепи български културни организации, които реализират европейски проекти за международно сътрудничество в областта на културата и изкуствата.

Допустими кандидати: български културни организации (юридически лица) със седалище в Република България, които имат качеството „проектен лидер“ или „проектен партньор“, реализиращи текущ проект, спечелил конкурс в рамките на програма „Творческа Европа“ на ЕС, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, „Мрежи“ и „Платформи“, и имат подписан договор с Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

2) „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“

Краен срок за кандидатстване: 9 май 2022 г.

Индикативен бюджет на конкурса: 5 500 000 лв.

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира организациите, активно работещи в областта на любителските изкуства, с оглед адаптацията им към пост-пандемичната ситуация. В този смисъл програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на заниманията с любителско творчество, концентрирайки се върху осигуряването на достъп и ангажирането на по-голям брой участници.

Допустими кандидати: културни организации – частни и публични организации в сферата на любителското творчество. Това са културни организация съгласно Закона за закрила и развитие на културата, с активна дейност в сферата на любителското творчество, които трайно задоволяват потребностите на общността в конкретното населено място за развитие и обогатяване на културния живот, осъществяват социална и образователна културна дейност, запазване на обичаите и традициите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на изкуството и културата. Частни организации могат да бъдат: търговски дружества, фондации, сдружения, народни читалища. Публичните организации могат да бъдат: държавни, регионални и общински културни институти.

3) „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“

Краен срок за кандидатстване: 9 май 2022 г.

Индикативен бюджет на конкурса: 10 000 000 лв.

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира потребностите в частния културен сектор. Програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда, във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, публични, икономически, медийни, и др.

Допустими кандидати: юридически лица и еднолични търговци. Кандидати по програмата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), с дейност в сферата на културата през 2021 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие и преобразуване) и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата. Допустими кандидати са и организации, работещи в областта на съвременния цирк. (Дефиниция за културна организация по смисъла на ЗЗРК – такава с предмет на дейн ст създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.) Кандидатстващи организации по програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно 1 юли 2021 година. Допустими са и кандидати, които са получили средства по програма „Едногодишен грант“ през 2021 г., стига да могат да докажат надграждане и развитие на проектите си.

4) „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“

Краен срок за кандидатстване: 9 май 2022 г.

Индикативен бюджет на конкурса: 5 500 000 лв.

Програмата има за цел да насърчи най-вече развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти. Програмата за възстановяване има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др.

Допустими кандидати: юридически лица – държавни, регионални и общински културни институти. Програмата има за цел да насърчи най-вече развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти. Програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др.

5) „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк“

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2022 г.

Индикативен бюджет на конкурса: 1 000 000 лв.

Програмата има за основна цел да подкрепи традиционни циркове в България и техния капацитет за развитие в пост-ковид ситуация.

Допустими кандидати: юридически лица – културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, с основна дейност в сферата на цирковите изкуства, която може да бъде доказана в периода 2019 – 2021 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие и преобразуване); еднолични търговци (ЕТ) с основна дейност в сферата на циркови изкуства за периода 2019 – 2021 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие).

6) Програма „Творчески стипендии“

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2022 г.

Индикативен бюджет на конкурса: 7 000 000 лв.
Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на всички изкуства, както и на други специалисти от областта на културата, упражняващи своята професия на свободна практика, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Допустими кандидати: Артисти и културни дейци, които отговарят на следните условия:
1. Осъществявали творческа дейност през 2020 г. и 2021 г. в областта на културата и изкуствата; 2. С начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.; 3. С годишен доход за 2021 г. до 50 000 лв., въз основа на граждански и/или авторски договори; 4. Да не са в трудови правоотношения в качеството си на артист; 5. Да не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст; 6. Да не получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19; 7. Не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.
Културни дейци: куратор, критик, културен мениджър, организатор събития и др.

Програма „Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата“

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2022 г.

Индикативен бюджет на конкурса: 1 000 000 лв.