Мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия

Насърчаване на работодатели-микропредприятия за първите пет разкрити работни места, на които са наети безработни лица (чл. 50 от ЗНЗ)

Основна цел

Разкриване на работни места за осигуряване на заетост на безработни лица за срок от 18 месеца.

Целева група

Безработни лица, наети на първите пет разкрити работни места от Работодатели-микропредприятия

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:
1. Трудово възнаграждение, в размер на 650 лв.;
2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;
4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;
5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3 и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране: не повече от 9 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя:

• да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 18 месеца;
• да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 18 месеца;
• на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;
• на разкритото работно място могат да се назначават безработни лица, насочени от ДБТ, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца;
• · при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:
– да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;
След одобрение от Съвета за сътрудничество:
– да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет, след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 50 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.