Корекция на ставки и бюджети – откъде ще се вземе и на кого ще се даде?

Комисията по земеделие единодушно прие пакет от предложения за ревизия на Стратегическия план

Източник: agri.bg

Недоволството на фермерски организации относно правилата за подпомагане и разпределението на бюджети в новия програмен период срещна разбиране от депутатите в парламентарната Комисия по земеделие, които на 21 декември единодушно приеха предложение за промени в Стратегическия план.

Комисията предлага на служебния земеделски министър до 31 януари 2023 г. да предприеме действия за изменение на Стратегическия план пред Европейската комисия (ЕК), което да се прилага още от началото на Кампания 2023 за директни плащания. Промените, които се предлагат, са следните.

Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

Общият бюджет е 171 925 590 евро, като са планирани 57 650 ха. Подпомагането в размер на 2982 евро/ха е най-високото в сравнение с останалите интервенции. Направленията са за постоянно затревени площи, за трайни насаждения и за обработваеми земи и дейности над ДЗЕС 8.

Комисията предлага да се заличат отделните направления на интервенцията, тъй като ландшафтните елементи на екологичната инфраструктура са еднакви, и бюджетът да се намали до 5 004 020 евро. Изчисленията сочат, че увеличението с 35 пъти е необосновано. За сметка на това по други екосхеми ставките са надолу с над 30%.

Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

Общият планиран бюджет е 29 564 650 евро, като Комисията предлага нейното заличаване. От там припомнят, че това е позната порочна практика до 2016 г. за очертаване на т. нар. „дивечови ниви“ предимно от ловни концесионери или ползватели на ловни полета.

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване

Планираният бюджет е 143 377 884 евро. Комисия предлагат той да се увеличи с 43 013 365 евро, като единичните ставки скочат средно с 30%. Да се включи в условията за допустимост при заявяване на постоянно затревени площи наличие на животинска единица (ЖЕ) за заявен ха при норма 1 ЖЕ/ха.

Екосхема за намаляване използването на пестициди

Планираният бюджет за периода е 173 757 912 евро, като направленията са три – за обработваеми земи (127 599 913 евро), за трайни насаждения (43 218 000 евро) и за постоянно затревени площи (2 940 000 евро).

Комисията предлага да се увеличи бюджетът по направленията за трайни насаждения и постоянно затревени площи, като средства могат да се вземат от намалените бюджети по екосхемите за биологичното разнообразие и за горските екосистеми.

Друго предложение е да се коригират задълженията за намаляването на ПРЗ за всички направления, така че различните селскостопански дейности да са равнопоставени, както и в направлението на посточнно затревени площи да се включи наличие на животни при норма 1 ЖЕ/ха.

Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения

Общият бюджет е 37 419 000 евро, като направленията са две – за междуредия с планирана ставка от 114,53 евро/ха и за ивици по краищата с планирана ставка от 61,20 евро/ха. Предложението е да се увеличи бюджетът за междуредията с 31 161 000 евро, като ставката ще нарасне на 218,4 евро/ха.

Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи

Общият бюджет е 109 747 600 евро. Комисията предлага той да се увеличи със 75 523 875 евро. Сравнителният анализ показва намаление на ставката с близо 40% от досега прилаганата.

Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури 

Комисията предлага да са допустими и кандидати с трайни насаждения. Това е нова мярка в сравнение с предходни програмни периоди. Бюджетът е най-голям в Първи стълб, планираните площи за подкрепа са 3 017 060 ха, за които са предвидени 319 797 080 евро.

Обвързано с производството подпомагане на доходите

Комисията предлага по всички видове интервенции да се приложи модулацията в плащането според заявените обеми. По този начин ще бъдат целенасочено подкрепени малките стопани. В настоящия Стратегически план модулацията не се прилага във всички интервенции.

Обвързано подпомагане за плодове

Предложението е да се въведе изискване насаждението да е в амортизационния си срок. По този начин ще се изключат насаждения, които не се отглеждат за добив, а за субсидии, и отдавна са изгубили производствения си потенциал.

Обвързано подпомагане за сливи и десертно грозде

Да се изключат джанките и да се направи адекватно съотношение в размера на подкрепата спрямо основната група плодове.

Обвързано подпомагане за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте 

Да се изравнят условията за участие на производителите и на трите вида култури. От производителите на картофи за нишесте да се изисква документ за сертифициран посадъчен материал по конкретна сортова структура. Да се намали бюджетът спрямо реално планиране на производството на картофи за нишесте, тъй като в България няма такова производство, както и производствена мощност за преработка. Остатъчният бюджет да се прехвърли в интервенцията за плодове.

За производителите на картофи в България (над 2000 земеделски стопани) да се предвиди заместваща ежегодна държавна помощ по примера на други сектори.

Обвързано подпомагане за оранжерийно производство

Да се диференцират ставките за оранжерийно производство на отопляеми и неотопляеми оранжерии. В отопляемите оранжерии разходите за отопление и труд са в пъти по-високи.

Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт

Комисията предлага да се изменят условията на прилагане, като отпадне задължението за продажба на продукта само на пазар по Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Да се регламентират анализите и лабораторните проби на единица обем, след което да се актуализира единичната ставка.

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Да се увеличи бюджетът с реално необходимите разходи за изпълнение на условията по интервенцията. Бюджетът да се осигури от намаление на бюджета на интервенция за консултантски услуги. Допустими кандидати да бъдат и биологичните производители, заявили подкрепа по Биологично животновъдство по чл. 31 и чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Подкрепа за постоянно затревени площи

Във всяка интервенция от Стратегическия план, където се подкрепят постоянно затревени площи, без значение за какви задължения става дума, кандидатът задължително да има животни в съотношение 1 ЖЕ/ха.