Коментари по подготвяната заповед могат да се изпращат до 9 февруари

Източник: Агрозона

С малко повече от година да се удължи срокът, в който могат да бъдат реализирани проектите по подмярка 4.1.2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предвижда проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., по който могат да се подават коментари до утре – 9 февруари 2023 г.

В проекта на заповед се предвижда промяна на крайният срок за изпълнение на проектите, като се предвижда новата дата да е 30 септември 2024 г., докато старият без 15 септември 2023 г. Промените се правят съгласно разпоредбата на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Също така се променят текстовете, които са свързани с личното явяване на кандидата/бенефициента да подпише допълнителното споразумение за изменение на договора. По този начин се дава възможност и то да бъде подписвано с електронен подпис.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 9 февруари 2023 г. (включително) на следната електронна поща: [email protected]