Кампания 2022: Започва приемът на заявления по мярка 11

Началната дата е 27 април, вижте с какви ангажименти може да се кандидатства

От 27 април 2022 г. започва приемът на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“. Това гласи Заповед № РД09-503 от 27.04.2022 на министъра на земеделието за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г.

През кампания 2022 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ се приемат само:

  1. Заявления за плащане, с които се удължават приключили през 2021 г. ангажименти;
  2. Заявления за плащане от кандидати, които изпълняват текущи ангажименти през 2022 г.;
  3. Заявления за подпомагане за поемане на нови ангажименти в съответствие с чл. б, ал. 6 от Наредба 4 от 2015 г. за прилагане ва мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР относно площи, животни н пчелни семейства, вписани в регистъра по чл. 1ба, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС.

Междувременно в Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11. Съгласно промените през 2022 г. могат да се поемат нови ангажименти със следната продължителност:

  • З години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
  • 1 година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
  • 2 години по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента се включват животни в преход;
  • 1 година по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента са включени само сертифицирани биологични животни;
  • 1 година по направление „Биологично пчеларство“.

По подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие“ площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2022 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2021 г.

По подмярка 11.2. „Плащания за биологично земеделие“ се изисква площи/животни/пчелни семейства, с които се поема нов ангажимент, да са вписани в биорегистъра на Министерството на земеделието.