Как българският фермер ще кандидатства по плана за възстановяване, за какво и от кога?

Източник: https://zemedeleca.bg/2022/04/15/

Отново Фонд „Земеделие“ ще одобрява, договаря и разплаща, което е леко обезсърчително, предвид и сегашното му запушване

След като ЕК одобри националния ни план за възстановяване и устойчивост, с който ЕС отпуска на България 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на механизма за възстановяване и устойчивост, стана ясно, че той трябва да бъде одобрен и от Съвета на Европейския съюз.

Това трябва да стане до месец.

Фермерите ни естествено силно се вълнуват и интересуват от земеделската част на плана, където ще могат да инвестират срещу 986 млн. лева финансова помощ, от които 457 се покриват от механизма за възстановяване и устойчивост на общността.

Два са големите проекта и съответно финансовите пера в националните намерения, които ги засягат.

Първият е за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство

Той е с общ размер на публичните средства от ЕС рамките на 437,4 млн. лева и още толкова частното участие, личи по данните, публикуване на сайта на Министерски съвет.

Тук ще влизат инвестиции в технологична и екологична модернизация с публични средства в размер на 318,1 млн. лева.

На второ място – инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазари и съхранение на плодове и зеленчуци с 15 млн. лева публични средства.

На трето място – инвестиции за изграждане и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на мъжки разплодни животни с размер на публичните средства 4,6 млн. лева.

На четвърто място – инвестиции, свързани с ефективното използване на водата в земеделските стопанства – с 99,7 млн. лева.

Вторият генерален проект е за дигитализация на процесите от фермата до трапезата с общ бюджет на европейските средства от 19,9 млн. лева и 3,9 млн. лева национално съфинансиране. Бенефициент тук ще е Министерство на земеделието.

Замислени са сериозни мерки, за да не се допуска двойно финанасиране. За тази цел ще се въведе времево разминаване на процедурите от програмата за развитие на селските райони, както и контрол върху разходите и върху типа инвестиция. Няма да е възможно един бенефициент, който е получил подкрепа за даден тип инвестиция от единия план да бъде допустим за подпомагане и по другия, казват експертите. А, ако това стане все пак, предвидени са сериозни санкции.

Държавен фонд „Земеделие“ , като разплащателна агенция, отново ще се грижи за приема, разглеждането на проектите, одобряването и плащането им, което е леко обезсърчително като се има предвид поредното му сегашно запушване с проектни наверения и безизходицата му.

Инвестициите по плана за възстановяване ще имат за фокус адаптиране на стопанствата към предизвикателствата на зеления и цифров преход, но трябва да могат да надградят програмата за селските райони.

Очаква се схемите да бъдат написани и да станат готови до есента на тази година. Както и редът и условията за кандидатстване, критериите на оценяване и одобряване на проектите, условията за допустимост на кандидатите. А потенциалните бенефициенти да имат възможност да започнат да кандидатстват преди края на 2022 година.

После ще имат една година, за да подават проектите си. По този начин и експертите от фонда ще имат на разположение тази една година, за да разглеждат проектите успоредно с подаването им, да ги оценяват и да сключват договорите с кандидатите – тоест до края на 2023 г.

Ще бъдат заковани строги и ясни индикатори, по които ще се преценява изпълнението на процедурите и договорите, този път отговарящи на европейския механизъм за възстановяване и устойчивост.

За разлика от програмата за развитие на селските райони, няма да се допуска прехвърляне на бюджети от една схема в друга, така че всичко трябва да е много разумно заложено, за да не се изгубят средства.

Ще има публичност по ИСУН. Цялата информация ще влиза и ще се публикува на информационна система, която ще е част от ИСУН.

Субсидията и фермерите…

Субсидията по първия генерален план – фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство ще е 50%, а по втория за дигитализация, където бенефициент е МЗм ще се влага публичен ресурс.

Фермерите ще могат да кандидатстват за инвестиции в технологична и екологична модернизация и за такива, свързани с ефективно използване на водата. Да инвестират във всякакви зелени и цифрови технологии за преодоляване на последиците от климатичните промени и за екологизация и автоматизация на производствените процеси, както и в дигитализация на стопанствата си.

Ще могат да правят инвестиции и в съоръжения за рециклиране на отпадни води, повторно използване и пестене на водата, капково напояване, съоръжения за съхраняване на вода в рамките само на стопанството.

Земеделски стопани, сдружения, организации на производители и кооперативи ще могат да инвестират и в създаване на центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци.

На животновъдите пък е дадена възможност техните развъдните организации да кандидатстват по направлението за изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на мъжки разплодни животни и добив на биологичен материал от тях.

Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е взела пълно участие при разработването на схемите и визиите в плана. От там ни казаха, че са спазили стриктно всички европейски и национални нормативни изисквания.