Какви приеми по ПРСР предстоят през второто полугодие?

Актуализация на индикативната годишна работна програма ще бъде представена на 11 юли

На фона на засилваща се инфлация, политическа и икономическа несигурност, все повече фермери отказват да подпишат договори по вече одобрени проекти по ПРСР или да кандидатстват с нови. За тези, които все още не са загубили надежда и искат да се възползват от предоставените им възможности, са предстоящите приеми за второто полугодие на 2022 г.

Актуализация на индикативната годишна работна програма ще бъде представена на 11 юли, когато Комитетът за наблюдение на ПРСР ще заседава за 18-и път. Съгласно предложенията за промени до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните подмерки.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

Приемът е заложен за октомври-ноември. Общият бюджет е 12,1 млн. евро, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект е 25 хил. евро.

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заявления ще се приемат в периода септември-октомври с общ бюджет от 29 млн. евро. Минималният размер на допустимите раходи е 10 хил. евро, максималният – до 200 хил. евро. Максималният процент на съфинансиране е 50 %.

Допустими са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“

Приемът е планиран за септември-октомври, като бюджетът зависи от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 млн. евро. Максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата е 500 хил. евро. Максималният процент на съфинансиране е 50%.

Допустими са организации, съставени от земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които са част от къса верига на доставки или местен пазар. Организациите могат да са юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“

Приемът се очаква в периода август-октомври с общ бюджет от 15 млн. евро. Максималният процент на съфинансиране е до 100 %. Безвъзмездната помощ се дава под формата на стандартни разходи по дейности, за един обучаем, както и за разходи за инвестиции.

Подпомагането включва също разходи за инвестиции – закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива за нуждите на демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности.

Допустими са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Те трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство или на хранителните технологии.

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Очакват се 4 процедури в периода юли-септември с общ бюджет от 150 млн. евро. Критериите за подбор на проектите са променени, но тези изменения в текста първо трябва да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение и изпратени на ЕК за нотификация.