Изпълнявани проекти

СВР изпълнява в момента или вече е изпълнил различни проекти през последните няколко години, като по-важните от тях са:

 • „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”;
 • „QUALFARM“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014–2020 г.;
 • „Eagles Beyond Borders“, финансиран от Програма „ИНТЕРРЕГ – IPA CBC България – Турция“;
 • „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво“, финансиран от Програма „Добро управление“;
 • „Social Forces”, финансиран от Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020“;
 • „Заедно”, финансиран от Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
 • Проект: Информационен център „Европа Директно – Хасково“, финансиран от Представителството на ЕК в България;
 • „Опазване на природното наследство – предизвикателство отвъд границите“, финансиран от Програма „Трансгранично сътрудничество България – Турция“;
 • „Green spots“, финансиран от Програма „Трансгранично сътрудничество България – Гърция“;
 • „ЕкоГлобус“, финансиран от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. “;
 • „Разрешаване на конфликти по ненасилствен начин“, финансиран от Европейска младежка фондация;
 • „Sorurall“, финансиран от Програма „Учене през целия живот“;
 • „Балканско гражданско партньорство за обучение и мениджмънт на защитените територии“, финансиран от Представителството на Европейската Комисия, Отдел Екология;
 • „Трансфер на стратегически инструменти за управление на телецентрове, базирани на он-лайн и достанционно обучение“, финансиран от Програма „КИБЕРА“; Програма „Леонардо да Винчи“;
 • „Да създадем бъдещето“, финансиран от Програма „Младеж“;
 • „Странджа-Сакар – царството на орлите“, финансиран от Програма „ФАР – ТГС България – Турция”
 • „Полет над границите“, финансиран от Програма „ФАР – ТГС България – Гърция”;
 • „Магнетизмът на скалните паметници в Източните Родопи“, финансиран от Програма „ФАР – ТГС България – Гърция“;
 • „Информационен достъп“, финансиран от Програма „ФАР ИНТЕРРЕГ Кадцес ІІІ В“.