За Кампания 2022 отпада забраната за производство върху угари

Дерогациите са публикувани в Държавен вестник бр. 38 от 20.05.2022 г. Те са заложени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

За Кампания 2022 относно изискването за диверсификация земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, се счита за отделна култура (угар) при изчисляване на дяловете на различните култури, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП, извършвани от ДФЗ, е установено, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва.

Фондът изчислява дяловете на различните култури по отношение на диверсификацията, като взема предвид периода между 15 май и 15 юли на годината на кандидатстване.

При кандидатстването за екологично насочени площи (ЕНП) земя, заявена за подпомагане като ЕНП, оставени под угар, се счита за такава, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП се установи, че тя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва. Разрешава се върху нея да се използват продукти за растителна защита с изключение на биоплощите.

При изчисляване на ЕНП се прилагат тегловни коефициенти и коефициенти за преобразуване, като:

  • тегловният коефицент за угар е 1;
  • 1 кв. м угар е 1 кв. м ЕНП.

С обнародваните промени за Кампания 2022 няма да се прилага забраната за производство на земеделска продукция на площи, оставени под угар, в периода от 1 януари до 15 юли на календарната година на подаване на заявлението за подпомагане.

До това национално решение се стигна, след като заради войната в Украйна ЕС предприе мерки за увеличаване на производствения потенциал на страните членки.