Започна прием по подготовката на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. обявява прием на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Начало на приема: 05.05.2022 г.
Край на приема: 31.07.2022 г.
Процедура № BG06RDNP001-19.610.

С прощедурата ще се подпомогне подготовката на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г.

Допустими кандидати са:

  1. Местни инициативни групи, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  2. Представители на публичния сектор (общини), определени за водещи партньори в местни партньорства;
  3. Представители на стопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства;
  4. Представители на нестопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства.

Допустими партньори:

  1. Местни инициативни групи;
  2. Представители на публичния сектор със задължително участие на общината/те от съответната/те територия/ии;
  3. Представители на стопанския сектор;
  4. Представители на нестопанския сектор.

Общият размер на средствата по приема възлиза на левовата равностойност на 3 500 000 евро – 6 845 300 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за подготвителни дейности е:

а) до левовата равностойност на 30 000 евро (58 674 лева) за кандидат – местно партньорство, на територията на което не е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.;

б) до левовата равностойност на 25 000 евро (48 895 лева) за кандидат – местно партньорство или МИГ, на територията на което (цялата или част от територията, за която се кандидатства), е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.

С Домументите по приема може да се запознаете тук:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/824e94a4-340e-44be-a43e-bdc50747ef7f?fbclid=IwAR33WxDG-9hgc57W69BNr91kg0afRq7DZkXbSKIihecUc42KzfBokMGJcLg