Законови промени ще довършват реституцията на земеделски земи

До две години бившите собственици или техни наследници подават заявление за установяване на границите на земеделските имоти

Източник: agri.bg

Одобрен е проектът на Закон за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с цел довършване на реституцията. Това реши Министерският съвет.

В законопроекта са предложени текстове, които предвиждат двугодишен срок от влизане в сила на закона, в който бившите собственици или техни наследници подават заявление за установяване на границите на земеделските имоти.

Правото на възстановяването им е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие в съществуващи или възстановими стари реални граници или със съдебно решение.

След изтичането на срока правоимащите лица се разполагат служебно от общинската служба по земеделие върху земи, предоставени от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обнародван в Държавен вестник, бр. 62 от 2010 г.), съобразно с решението за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.

На страницата на Министерството на земеделието е публикувана справка, която отразява постъпилите предложения и становища от проведената през месец март обществена консултация. Въпреки че всички от бранша се обявяват против отмяната на чл. 37б, ал. 6 от ЗСПЗЗ, този текст не отпада, а мотивите на ресорното министерство е следният:

„Разпоредбата на ал. 6 на чл. 37б от ЗСПЗЗ доказа в почти тригодишното си действие, че не спомага за разрешаването на конкуренцията на права между страните по сключените договори относно правото на ползване на един и същ имот, а въведе практика споровете за ползване на земеделски земи да се отнасят за разрешаване от ОСЗ, ОДЗ и министъра на земеделието, което задължение е извън техните компетенции.

Разпоредбата създава условия за развитие на корупционни практики в ОСЗ, в които се наложи сложни казуси с дублирани правни основания да се разрешават от служители без необходимата правна грамотност. Единствено в компетенциите на сезирания съд е разрешаването на спорове за ползване на имоти, както и на спорове за собственост.“