Заедно можем да постигнем това

Демокрация, свобода, равенство, толерантност и солидарност. Това са европейските ценности, които ни обединяват. Руското нахлуване в Украйна показа също така, че нашите демокрация, икономика и енергийна независимост са тясно свързани. Нека заедно да гарантираме, че разполагаме с чиста, възобновяема енергия, произведена в Европа. Само с обединени усилия можем да постигнем тези цели. Трябва да отстояваме нашите ценности, за да защитим твоето бъдеще и бъдещето на твоето семейство, климата и планетата.

Значението на „You are EU“

За Европа — сега повече от всякога — солидарността е съдба. Колкото сме по-сплотени и единни, толкова по-голям шанс имаме да излезем от годината, която ни очаква, като по-силен Съюз и да подготвим по-добре утрешния свят.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

„You are EU“ е покана към всички европейци да се присъединят и да помогнат за превръщането на нашите предизвикателства в средство за изграждане на по-добро бъдеще с чиста енергия, произведена в Европа. Можем да разчитаме на силата, която черпим от общото си желание да модернизираме света, в който живеем. „You are EU“ е изявление, че заедно можем да преминем към чиста и произведена в ЕС енергия. „You are EU“ е напомняне, че предстои много работа, но че можем да се справим заедно в името на бъдещите поколения. Нашите деца и внуци са това, което ни кара да се съсредоточим върху пътя напред и общата ни цел – запазването на нашата демокрация, икономика и нашия мирен и независим Съюз.

Всеки от вас е част от You are EU

‘You are EU’ активира, вдъхновява и се насочва към хора от всички страни от ЕС. ‘You are EU’ ни прави по-силни, тъй като обединява нашите ценности с идеята за трансформация. Тя ни свързва като европейци, като в същото време ни дава насока за бъдещето. You are EU добавя ориентирано към бъдещето измерение към това кои сме ние и ни позволява активно да определяме пътя напред въз основа на свобода, мир и солидарност с чисти и независими енергийни източници. Всеки от вас е част от You are EU.

Този сайт е създаден във връзка с изпълнението на проект „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво“ № BG05SFOP001-2.009-0010, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тези публикации отразяват официалното становище на Европейския съюз и/или на Управляващия орган.