ЕК дава 5 години гратисен период за ограничаване на употребата на химия в земеделието

Проектозаконодателството ще бъде внесено в ЕП

Източник: sinor.bg

На 22.06.2022 г. Европейската комисия прие новаторски предложения за възстановяване на увредените екосистеми и природата в Европа — от земеделските земи и моретата до горите и градската среда. Пакетът включва намаление с 50% на употребата от химически пестициди до 2030 г. Законодателните предложения следват стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ и биха осигурили устойчивост и сигурност в доставката на храни в ЕС и по света, се посочва в прессъобщението на ЕК.

Възстановяването на влажните зони, реките, горите, пасищата, морските екосистеми, градската среда и видовете, които обитават, в ЕС, е изключително важна и икономическа ефективна инвестиция – не само по отношение на продоволствената сигурност, но и осигуряване на устойчивост спрямо изменението на климата. Новите правила за химическите пестициди биха защитили здравето и благосъстоянието на гражданите и на селскостопанските работници. С това законодателство ще бъдат смекчени и икономическите загуби, които вече понасяме поради влошаването на здравето на почвите и загубата на опрашителите, в резултат на прекомерната употреба на пестициди.

В проектозакона се предлага възстановяване на природата в Европа, в това число на 80% от европейските местообитания, които в момента са в лошо състояние. Всяка държава членка ще прилага правно обвързващи цели за възстановяване на природата в екосистемите, където се спазцват съответните закони. До 2030 г. това опазване трябва да обхване най-малко 20 % от сухоземните и морските зони на ЕС. С идеята тези мерки за възстановяване на природатаи да обхванат всички екосистеми, които се нуждаят от възстановяване до 2050 г.

Действията, които ще се насърчават, са свързани с опазване на дивата природа, със залесявания, екологизиране на градовете и инфраструктурата и с премахване на замърсяването. Това автоматично ще доведе до повече защитени зони. Въпреки че възстановяването на природата е необходимо и в защитените зони, поради всичко по-лошото им състояние не всички възстановени зони трябва да се преобразят в защитените зони.

Изчислено е, че инвестициите за възстановяване на природата ще носят между 8 и 38 евро икономическа стойност за всяко 1 евро, изразходвано за екосистемни услуги и други мерки, свързани със смекчаване на ефекта от промяната на климата.

Новото законодателство се основава на актуалния закон, като обхваща всички екосистеми, а не се ограничава до директивите за местообитанията и защитените зони по „Натура 2000“, като целта е до 2030 г. всички естествени и полуестествени екосистеми да започнат да се възстановяват. Според многогодишната финансова рамка, около 100 милиарда евро ще бъдат на разположение за разходи за биологично разнообразие, включително и за възстановяване.

Предложените цели включват:

* До 2030 година да бъде спряна тенденцията за намаляване на опрашителите, така че популациите им постепенно да нарастват;

* Без нетна загуба на зелени градски площи до 2030 г. — до 2050 г. да се увеличат с 5% и най-малко 10% покритие от дървесни корони да има във всеки европейски град, селище и предградие;

* В селскостопанските екосистеми  — силно нарастване на биологичното разнообразие и положителна тенденция за поява на тревни пеперуди , птици, живеещи върху земеделски земи , органичен въглерод в обработването на минерални почви и разнообразни особености на ландшафта в земеделската земя.

* Възстановяване и връщане на влажни зони на пресушени торфища , използвани за селскостопански цели, и в обекти за получаване на торф. В Западна, Централна и Източна Европа влажните зони са намалели с 50% от 1970 г. насам, 71% от рибата и 60% от земноводните популации са намалели през последното десетилетие. Между 1997 г. и 2011 г. загубата на биологично разнообразие се оценява на 3,5—18,5 трилиона евро годишно;

* В горските екосистеми, общото нарастване на биологичното разнообразие и положителна тенденция за промяна на горите, изсъхнала дървесина, дял на горите с неравномерна възраст, горски птици и запаси от органичен въглерод;

* Възраждане на морските местообитания — например морски треви или дъна на седименти, възстановяване на местообитанията на емблематични морски видове като делфини и морски свине, акули и морски птици ;

* Премахване на речните бариери, така че до 2030 г. поне 25 000 км реки да се превърнат в свободни течащи реки.

За да се осигури спазването на целите на това законодателство, държавите-членки  трябва да разработят националните планове за възстановяване в тясно сътрудничество с ученици и други заинтересованите страни.

Строги правила за намаляване на употребата на химически пестициди до 2030 г.

Химичните пестициди вредят на здравето и водят до намаляване на биологичното разнообразие в земеделските райони. Те замърсяват въздуха, водата и околната среда като цяло. Затова ще се въведат правно обвързващи цели за влизане в ЕС, както и на национално ниво – намаляване с 50% на употребата на химически пестициди до 2030 г. Държавите ще определят собствените си национални цели за намаляване на емисиите в рамките на определени параметри, за да се гарантира спазването на тези в ЕС.

Новите мерки ще гарантират, че всички земеделски стопани и другите професионални потребители на пестициди ще прилагат интегрирано управление на вредителите (ИУВ), при което първо се разглеждат алтернативни екологични методи за превенция и контрол на вредителите, преди химическите пестициди да се използват като крайна мярка.

Фермерите ще поддържат документация, като ще има специфични за културата правила за определяне на алтернативите, които се използват вместо химически пестициди.

Забрана на всички пестициди в чувствителни зони

Използването на всички пестициди ще бъде забранени на места като градски зелени площи, обществени паркове или градини, детски площадки, училища, площадки за отдих или спорт, обществени пътеки и защитени зони в съответствие с „Натура 2000“ и всяка екологична чувствителна зона, която трябва да бъде запазена за застрашени опробители. Тези нови правила ще премахнат химическите пестициди от околната среда в ежедневието.

Ще има и преходен период

Европейската комисия ще даде 5-годишен преходен период за прилагане на тези изисквания, така че да се гарантира, че земеделските стопани ще бъдат компенсирани за всички разходи , свързани с екомерките. Планират се и по-решителни действия за увеличаване на гамата от биологични и нискорискови алтернативи на пазара. Научноизследователската и развойна дейност по програмите на ЕС „Хоризонт“ ще се използва в подкрепа на нови технологии и техники, включително прецизно земеделие. Ще се прилага стриктно и Планът за действие за биологично производство за прилагане на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ по отношение на пестицидите.

Преходът ще бъде подкрепен и от конкретните данни за устойчивостта на земеделските стопанства, както и от развитието на търговската мрежа с прецизното земеделие – например инвестиции в пръскачки, използващи геопространствено локализиране и техники за разпознаване на вредителите и др.